Pärnu Wiki
Advertisement

Siin on analüüsitud Pärnu ettevõtluskeskkonna tugevusi, nõrkusi, võimalusi ja ohte.

Tugevused[]

 1. Soodne geograafiline asend
 2. Hea ja turvaline elukeskkond
 3. Kohalike looduslike ressursside olemasolu.
 4. Pärnu hea maine
 5. Mitmekesine majanduskeskkond
 6. Traditsiooniliste ettevõtlusvaldkondade jätkusuutlikus
 7. Töötajate olemasolu madaltehnoloogilises tootmises
 8. Kõrghariduse omandamise võimalus

Nõrkused[]

 1. Linna arenguprioriteetide ebaselgus
 2. Kvalifitseeritud tööjõu puudus
 3. Avaliku sektori ja erasektori vähene koostöö
 4. Kutseõppe nõrkus
 5. Poliitiline ebastabiilsus
 6. Tehnilise infrastruktuuri mahajäämus
 7. Ettevõtluse arengut soodustavate ideede vähesus
 8. Vähene lobby ja koostöö riigitasandil
 9. Hooajalisus
 10. Elanikkonna vananemine
 11. Kõrgtehnoloogilise tootmise vähesus
 12. Kõrghariduse ühesuunalisus ja rakendusteaduste puudumine
 13. Madal ettevõtlusinitsiatiiv

Võimalused[]

 1. Koostöö laienemine Euroopa Liidus
 2. Lähiturgude ostuvõime kasv
 3. Suhete paranemine Venemaaga
 4. Ettevõtluse väärtustamine ühiskonnas
 5. Lääne-Eesti regionaalkeskuseks kujunemine
 6. Elukeskkonna väärtustamine
 7. Euroopa Liidu transpordikoridorid (raudtee, maantee)
 8. Riigi kutsehariduspoliitika muutumine efektiivsemaks
 9. Kvalifitseeritud tööjõu sissevool

Ohud[]

 1. Tootmissisendite kallinemine (energia, keskkonnanõuded jm)
 2. Teiste regioonide kiire areng
 3. Globaalkonkurentsi tihenemine
 4. Välisinvesteeringute sissevoolu vähenemine
 5. Ebastabiilne seadusandlus
 6. Riigi regionaalpoliitika ei soosi Pärnut
 7. Alltöövõtu domineerimine
 8. Logistiline äralõigatus
 9. Vasakpoolne mõttelaad muutub domineerivaks
 10. Tööjõu väljavool
 11. Võõrtööliste juurdevooluga kaasnevad sotsiaalprobleemid
Advertisement