Siin on analüüsitud Pärnu haridussüsteemi tugevusi, nõrkusi, võimalusi ja ohte.

Pärnu haridussüsteemi SWOT-analüüs[muuda | muuda lähteteksti]

Tugevused[muuda | muuda lähteteksti]

 1. Erinevate haridustasemete olemasolu
 2. Haridusasutuste valdavalt hea maine
 3. Õpivõimalused hariduslike erivajadustega lastele
 4. Hariduse kvaliteedi uuringud
 5. Toimiv täiskasvanute tööalane koolitus
 6. Õppenõustamissüsteem
 7. Alushariduse korraldus

Nõrkused[muuda | muuda lähteteksti]

 1. Linna hariduspoliitika ebastabiilsus
 2. Haridusasutuste alafinantseeritus
 3. Haridusasutuste vahelise koostöövõrgustiku puudulikkus
 4. Kutsehariduse korraldus ei vasta vajadustele
 5. Haridusasutuste hooned ei vasta kehtivatele nõuetele
 6. Haridusasutuste ja lastevanemate koostöö on vähene
 7. Puudub huvialategevuse ühtne süsteem
 8. IKT võimaluste vähene rakendatus
 9. Ebapiisav tähelepanu võimekatele õpilastele
 10. Puudub tehnikaharidust andev ülikool

Võimalused[muuda | muuda lähteteksti]

 1. Riiklike haridusinvesteeringute suurendamine
 2. Kutsehariduse maine tõus riikliku tööhõive ja palgapoliitika kaudu
 3. Hariduskoostöö Euroopa Liidu riikidega
 4. Täiskasvanuhariduse edendamine Euroopa Liidu fondide toel
 5. Tartu Ülikooli Pärnu Kolledź muudetakse kogu Lääne-Eestit katvaks Tartu Ülikooli esindajaks ja seeläbi suurendada õpetatavate erialade mahtu

Ohud[muuda | muuda lähteteksti]

 1. Riiklike haridusinvesteeringute vähenemine
 2. Haridusasutuste eelarvete kärpimine
 3. Põhihariduseta noorte arvu suurenemine
 4. Koolivägivalla kasv, turvalisuse vähenemine
 5. Koolide sulgemine laste vähesuse tõttu
 6. Eripedagoogide ja eriharidusega pedagoogide vähesus
 7. Kaasaegsete õppevahendite nappus


Pärnu linna haridussüsteemi arengutrendid 2003[muuda | muuda lähteteksti]

Allikas: Pärnu Pärnu Linna haridussüsteemi arengukava 2004 - 2015, lk 27

Positiivsed trendid[muuda | muuda lähteteksti]

 1. kutsehariduse maine ja osatähtsuse tõus;
 2. teistest omavalitsustest tulevate õpilaste arvu suurenemine;
 3. erinevate lastehoiu ja alushariduse omandamise võimaluste avardumine;
 4. õppurite orienteeritus kõrgharidusele;
 5. põhihariduseta noorte osatähtsuse vähenemine;
 6. huvihariduse ja huvitegevuse osatähtsuse tõus;
 7. hariduslike erivajadustega laste arengu soodustamise tähtsustamine;
 8. nõustamise, teavitamise ja tugiteenuste vajaduse suurenemine;
 9. sotsiaalsete oskuste õpetamise vajaduse suurenemine;
 10. õpilaste ja õpetajate tunnustamine;
 11. laste ja lastevanemate teadlikkuse tõus ja nõudmiste suurenemine hariduse kvaliteedi suhtes;
 12. IKT kasutamise osatähtsuse kasv;
 13. õppimisvõimaluste avardumine;
 14. elukestva õppe osatähtsuse ja võimaluste (paindlikkuse) suurenemine.

Negatiivsed trendid[muuda | muuda lähteteksti]

 1. õpilaste arvu vähenemine;
 2. sõimerühma kohtade ebapiisavus;
 3. noorte pedagoogide jätkuv vähesus;
 4. õppurite liigne orienteeritus kõrgharidusele;
 5. nõustamise, teavitamise ja tugiteenuste vajaduse suurenemine;
 6. haridusasutuste õpikeskkonna ebaühtluse suurenemine;
 7. kaasaegsete õppe- ja kasvatusmeetodite vähene kasutamine.


Vaata ka[muuda | muuda lähteteksti]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.