FANDOM


Siin lehel toimub projekti MUUSIKAMATEMAATIKA tegevuste planeerimine.
Projekti koordinaator on Eesti Arnold Schönbergi Ühing http://www.schoenberg.ee ning partner on Pärnu Koidula Gümnaasium.
Muusikamatemaatika õppevahendi ja õppekava väljatöötamine toimub lehel https://et.wikibooks.org/wiki/MuusikamatemaatikaMuusikamatemaatika

Muusikamatemaatika on rakendusmatemaatika rakendusmatemaatika haru, milles tegeldakse muusika muusika loomiseks ja analüüsimiseks vajalike matemaatiliste mudelite matemaatiliste mudelite väljatöötamise ja uurimisega.

Muusika matemaatilise modelleerimise võib jagada kolmeks valdkonnaks:

 • heliallikas ja matemaatika, mille puhul tegeldakse muusikainstrumendi füüsikalise ja matemaatilise modelleerimisega;
 • heli ja matemaatika, mille puhul tegeldakse heli matemaatilise modelleerimisega;
 • muusikaline struktuur ja matemaatika, mille puhul uuritakse muusika kompositsiooni- ja analüüsimudelite matemaatilist olemust, käsitledes heliteost formaalse grammatika reeglipärase või juhusliku protsessi tulemusena.

Muusikamatemaatika teemad on näiteks


PlaneerimisprotsessEdit

Projekti kirjeldusEdit

Olemasolev olukord ja ülevaade projekti vajalikkusestEdit

Abiinfo: Kirjeldage lühidalt olemasolevat olukorda ja probleeme, mille lahendamisele on projekt suunatud. Samuti põhjendage, miks kavandatav projekt nende lahendamiseks vajalik on.


Muusikal ja matemaatikal on olnud läbi aegade tihe seos, mis on vaadeldav juba 500. aastast e.m.a (vt näiteks http://www.schoenberg.ee/XENAKIS_WWW/XENAKIS_MATEMAATIKA_MUUSIKA_EE.htm).

Artiklis "Matemaatikast muusikas" kirjutab Tartu Ülikooli emeriitprofessor Mati Abel: "[Matemaatikal ja muusikal on] palju ühist. Mõlemad omavad kindlat (matemaatiliselt kirjeldatavat) struktuuri, mõlemad koosnevad teatud omadustega hulkadest, mõlemas kasutatakse kujutusi, mis teisendavad ühed hulgad teisteks jne. [...] Paljud muusikateoreetikud kasutavad matemaatikat selleks, et saada aru muusika ehitusest. Matemaatiliste mõistete abil püütakse selgitada ka muusika arengut ja suundumusi. Selleks kasutatakse sageli mõisteid hulgateooria, abstraktse algebra, arvuteooria, tõenäosusteooria, stohhastika, mänguteooria, matemaatilise statistika ja matemaatika teistest valdkondadest. [...] Möödunud sajandi keskel hoogustus kompositsioonis matemaatika kasutamine. Püüti kategoriseerida muusikalisi objekte (helikõrgused ja nende rühmad, akordide hulgad, akordide järgnevuste hulgad jt) ja kirjeldada nendevahelisi seoseid (transleerimine, altereerimine, akordide pööramine, peegeldamine jne). [...] Peaaegu igal käesoleva sajandi aastal on toimunud rahvusvahelisi konverentse, milles käsitletakse matemaatilisi meetodeid muusikateoorias või tutvustatakse muusikutele seda osa matemaatikast, mida saab kasutada muusikas." (http://matdid.edu.ee/joomla/images/materjalid/artiklid/rakendused/km36_mabel.pdf)

Muusikavaldkonna ilmselt kõige olulisem innovatsioon toimub praegu elektronmuusikas, mis põhineb digitaalsetel tehnoloogiatel. Ilma piisavate matemaatika-alaste eelteadmisteta ei ole võimalik kaasa rääkida ei selle tehnoloogia kasutamisel ega riistvara või tarkvara arendamisel. Üksikuid erandeid välja arvates (nagu näiteks matemaatika-muusika õppesuund Gustav Adolfi Gümnaasiumi põhikooliosas, http://www.gag.ee/pohikooli-matemaatika-muusika-oppesuund), tegeldakse Eesti muusikaõpetuses matemaatika ja muusika seostamisega liiga vähe. Muusikaõpetuse selline ühekülgusus mõjub pärssivalt nii meie muusikute rahvusvahelisele konkurentsivõimele kui ka muusika arengule tervikuna.

Muusika ja matemaatika praegune vähene seostatus hariduses on halb ka matemaatikale ja teistele reaalaladele. Muusikas on võimalik modelleerida abstraktseid objekte, komplekse ja protsesse, mis praeguste teadmiste taseme juures näivad reaalses maailmas võimatud, kuid mis tehnoloogia arenedes muutuvad võimalikuks. Heaks viimase aja näiteks, kus muusikaline struktuur ja mõtlemine on mõjutanud infotehnoloogia arengut, on näiteks interneti aluseks oleva ajas toimiva hüpermeediumi rahvusvahelise standardi ja rakenduste väljatöötamine 1990ndatel (vt http://www.sgmlsource.com/history/hthist.htm).

Projekti eesmärk ja tulemusedEdit

Abiinfo: Projekti eesmärk on kaugem siht, mille saavutamisele projekti on suunatud, kuid milleni jõudmiseks võib vajalik olla mitmete projektide koosmõju. Projekti tulemus on konkreetne olukord, mida soovite toetuse abil projekti lõpuks saavutada. Tuua välja projekti konkreetsed eesmärgid ja seosed meetme eesmärkidega. Tuua välja konkreetsed tulemused ja seosed meetme soovitavate tulemustega.

Projekti eesmärk on üldhariduskooli õppeainete parem seostamine nii omavahel kui ka praktilise eluga.

Uute hüpoteeside esilekerkimine ja innovatsioon toimub tihti erinevate valdkondade piiridel asuvates interdistsiplinaarsetes valdkondades. Muusikateooriat, matemaatikat, füüsikat ja infotehnoloogiat lõimivat muusikamatemaatikat võib mõista rakendusmatemaatika haruna, milles tegeldakse muusika loomiseks ja analüüsimiseks vajalike matemaatiliste mudelite väljatöötamise ja uurimisega.

Projekti eesmärgi saavutamiseks on kavas arendada Eesti koolisüsteemi jaoks välja Muusikamatemaatika kui õppeaine. Aine võiks olla suunatud valikkursusena gümnaasiumiastmele, kuid õppematerjal on plaanis koostada nii, et seda võib kasutada ka kõrgkooli bakalaureusetasemel.

Eesmärgi täitmiseks käivitatakse Pärnu Koidula Gümnaasiumis huviringi vormis muusikamatemaatika valikaine, tõlgitakse eesti keelde ameerika helilooja ja programmeerija Gareth Loy raamat "Musimathics. The Mathematical Foundations of Music" (http://www.musimathics.com/) ja tehakse tõlge huviringis osalejatele tasuta kättesaadavaks 300 nimelise nummerdatud .pdf-failina.

Projekt on oma eesmärgi täitnud, kui selle tulemusel integreeritakse senisest enam nii matemaatilist mõtlemist muusikaõpetuses kui ka vastupidi ning suureneb õpilaste motivatsioon omandada uusi teadmisi muusikas, matemaatikas, füüsikas ja infotehnoloogias.

Varasema kogemuse kirjeldusEdit

Abiinfo: Kirjeldage taotleja või isikute varasemat LTT-alast kogemust, projektide juhtimisalast kogemust ja varasemaid sarnaseid elluviidud projekte.

Projekti juht, Pärnu Koidula Gümnaasiumi matemaatika-füüsika eriklassi vilistlane, vabakutseline helilooja Andrus Kallastu on oma loomingus kasutanud erinevaid matemaatilisi mudeleid 1990ndate algusest. Praegu õpib ta Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia doktorantuuris heliloomingut. Tema doktoritöö teemaks on "Võimaliku muusikalise objekti parameetriline mudel helilooja töövahendina". Produtsendina on ta korraldanud sadu kontserdi-, muusikateatri- ja koolitusprojekte.

Pärnu Koidula Gümnaasiumi muusikaõpetaja, helilooja Indrek Palu on aastaid tegelnud muusikatundides muusikavaldkonna infotehnoloogia õpetamisega. Huviringi vormis valikainena pakutava muusikat ja matemaatikat siduva õppeaine struktuuri, meetodite ja õppevahendite väljatöötamine ning rakendamine oleks tema senise õpetajategevuse loogiliseks jätkuks.

1992. aastal asutatud Eesti Arnold Schönbergi Ühingu eesmärk on süvamuusika uute suundumuste tutvustamine ja juurutamine Eestis. Selleks on alates 1988. aastast korraldatud Pärnu Nüüdismuusika Päevi, antud välja trükiseid ja korraldatud mitmesuguseid töötubasid, millest paljude keskmes on olnud ka muusika ja matemaatika seostamine. Eesti Arnold Schönbergi Ühingu jaoks on muusikamatemaatika aine õppesisu ja õppevahendi väljaarendamine otseseks jätkuks ühingu senisele tegevusele.

1733. aastal asutatud Pärnu Koidula Gümnaasium on Eesti üks tugevamaid koole matemaatika ja füüsika valdkonnas. Kooli selgeks fookuseks on õpilaste ettevalmistamine akadeemiliseks tegevuseks. Selleks teeb kool koostööd Eesti kõrgkoolidega. Kool on avatud õppesisu uuendamisele ning erinevatele mitteformaalse õppimise vormidele, pakkudes õpilastele lisaks kohustuslikele ainetele esinduslikku valikainete paketti.

KoostööEdit

Abiinfo: Kirjeldage projekti raames tehtavat koostööd partneritega ja teiste asutuste ja organisatsioonidega (sh ettevõtetega). Kirjeldage valdkonnasisest koostööd.


Projekti raames teevad koostööd Eesti Arnold Schönbergi Ühing ning Pärnu Koidula Gümnaasium.

Külalislektoriteks ja konsultantideks kutsutakse spetsialiste Tartu Ülikoolist, Tallinna Tehnikaülikoolist, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiast ja Tallinna Ülikoolist. Õppeaine läbiviimiseks vajalik Gareth Loy muusikamatemaatika õpik "Musimathics. The Mathematical Foundations of Music" tõlgitakse eesti keelde koostöös autori ja kirjastusega MIT Press.

Projekti juhtimine ja läbiviimineEdit

Abiinfo: Kirjeldus projekti juhtimise ja süsteemsete ürituste sarjade või suuremahuliste tegevuste või teadushuviringi(de) tegevuse korralduse kohta.

Projekti juhib helilooja Andrus Kallastu (Eesti Arnold Schönbergi Ühing, juhatuse liige) ning viib läbi helilooja Indrek Palu (Pärnu Koidula Gümnaasium, muusikaõpetaja).

Lisaks osalevad projekti läbiviimisel teaduslike konsultantidena spetsialiste Tartu Ülikoolist, Tallinna Tehnikaülikoolist, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiast ja Tallinna Ülikoolist, kes esinevad huviringi raames loengutega, toimetavad õppevahendeid, esinevad lektorina projekti raames toimuvatel rahvusvahelistel sümpoosionitel ja annavad tagasisidet muusikamatemaatika huviringis osalevate õpilaste teoreetilis-praktilistele projektidele.

Pärnu Koidula Gümnaasiumis on õpilase minimaalne õppekoormus gümnaasiumiastme jooksul on 96 kursust (1 kursus on 35 õppetundi). Õpilase minimaalse kohustusliku õppekoormuse hulka arvatakse valikkursusena õpilasuurimus või praktiline töö, mille maht on 35 õppetundi. Õpilase õppekoormusesse kuuluvad 69 riiklikult kohustuslikku kursust, kooli poolt määratud suunakursused õppesuundade kujundamiseks ning kooli poolt pakutud valikainete hulgast valitud kursused. Koolis on tavaks, et iga õpilane osaleb igal õppeaastal vähemalt ühel vabal valikkursusel. Vabad valikkursused toimuvad juhul, kui on vähemalt 12 soovijat ühele kursusele. Gümnaasiumi õpilane esitab samal aastal valitavate vabade valikkursuste loendi hiljemalt õppeaasta 1. oktoobriks.


Projekt toimub järgmiste allprojektide vormis:

1. Pärnu Koidula Gümnaasiumis käivitatakse vaba valikkursus "Muusikamatemaatika huviring". Huviring toimub õppeaasta jooksul 24 korda: sügisel 12 ja kevadel 12 korda. Ühe korra kestus on topeltkoolitund. Pooltel kordadest on planeeritud külalislektorite loengud ja pooltel kordadest praktikumid, milles õpilased katsetavad programmeerimiskeskkonnas MAX erinevaid lahendusi ning tegelevad oma projektidega. Praktikume juhendavad Indrek Palu ja õpilased ise. Programmeerimiskeskkonna MAX spetsialistina osaleb praktikumides helilooja Hans-Gunter Lock. Külalislektorite loengud videosalvestatakse ja tehakse avalikult kättesaadavaks youtube'i keskkonnas. See annab võimaluse kasutada samu videomaterjale ka pärast 3-aastase projektiperioodi lõppu.


2. Eesti keelde tõlgitakse Gareth Loy kaheköiteline fundamentaalne muusikamatemaatika õpik "Musimathics". Tõlgitud tekst tehakse 300-s .pdf-formaadis nimelise nummerdatud failina tasuta kättesaadavaks huviringiga seotud isikutele (õpilased, juhendajad, konsultandid). Tõlke teostamine tellitakse pakkumise korras tõlkebüroolt. Tõlke toimetajateks kaasatakse huviringi konsultante. Muusikamatemaatika mõistete ja tõlkevastete loend ning tõlkimisega seotud probleemide arutelu publitseeritakse Vikipeedias. Tõlke valmimist on lubanud konsulteerida nii raamatu autor kui ka kirjastaja.


3. Huviringi tulemuste laiemaks tutvustamiseks korraldatakse projekti perioodil kolm rahvusvahelist sümpoosioni, millel esinevad konsultantidest lektorid, toimuvad diskussioonid ning muusikamatemaatika huviringis osalevad õpilased tutvustavad oma projekte ja saavad konsultantidest lektoritelt tagasisidet oma teoreetilis-praktilistele projektidele.

Tegevuste seos LTT valdkonna populariseerimiselEdit

Abiinfo: Kirjeldage projekti panust LTT valdkonna arengusse ja LTT erialade populaarsuse kasvatamisse noorte seas.

Praxise mõttehommikul 9. mail 2013 Tallinna Lauluväljakul (http://mottehommik.praxis.ee/tag/ltt-valdkonna-uliopilased-ja-lopetajad/) toodi LTT valdkonna populariseerimisel peamiste probleemidena välja järgmised teemad:

 • teaduslik maailmavaade pole piisavalt levinud,
 • formaalhariduses ei ole reaalained piisavalt tavaeluga seotud,
 • õpetajate ja õppe madal kvaliteet,
 • vananenud õpikäsitluse jätkumine uute riiklike õppekavade kontekstis,
 • noorte ebapiisavad teadmised haridus- ja karjäärivalikute tegemiseks,
 • puudulik LTT huvihariduse süsteem,
 • asja- ja eakohaste tegevuste puudulikkus madalama õppeastme lastele,
 • teaduse populariseerimise sõnumid ei lähtu noortest ning pole asjakohased,
 • projektipõhine haridus (sh huviharidus)

ning sõnastati järgmised ülesanded:

 1. Teaduslik maailmavaade on viidud noorteni (tegevused noortelt noortele; positiivne kuvand teadusest; kõik erinevad osapooled on samal lainel; interdistsiplinaarsus; uue meedia kasutamine; õpetajakoolitus)
 2. Koolikeskkond toetab riiklike õppekavade rakendamist, tuginedes partnerluse põhimõtetele (koolijuhtide toetamine; kogemuste jagamine; õpetajate koolidevahelise mobiilsuse suurendamine; õpilane-õpetaja partnerlus)
 3. Riik teadvustab teaduse populariseerimise olulisust nooremas eas laste hulgas (rohkem ressursse alusharidusse (sh õpetajate täiendkoolitused); teadlikkuse suurendamine; rändõpitubade arendamine; näidistegevuste kirjeldused)
 4. Karjääriinfo on adekvaatne, lastel on kõrgem enesehinnang ning teaduse populariseerimine toimib elukestva õppe põhimõtetel (toetus õpetajatele, juhtidele, tugispetsialistidele jms; seostamine õppeprogrammidega; kooliaasta pikendamise võimaluse kaalumine; erinevate valdkondade omavaheline koostöö ja tugi)
 5. Tasakaal projektitegevuste ja püsirahastuse vahel (erineva ajalise pikkusega projektide taotlusvoorud; end tõestanud projektidele püsirahastuse võimaldamine)
 6. LTT huviharidus ei ole enam kunstlik (programmide ja õppematerjalide arendamine; juhendajate võrgustik ja tugi; toimuva ja olemasolevaga seostamine; ühise eesmärgi seadmine; juhendajate väärtustamine)

Muusikat, matemaatikat, füüsikat ja infotehnoloogiat ühendav muusikamatemaatika aine võib aidata kaasa täppisteaduste ja tehnoloogia valdkonna populariseerimisele noorte seas, kuna see avab uusi võimalusi reaalvaldkonna teadmiste rakendamisel kaunite kunstide valdkonnas. Muusikamatemaatikat võib näha sillana valdkondade vahel: ilma teadmisteta matemaatikas või füüsikas pole võimalik sügavamalt mõista ka näiteks muusikaliste struktuuride kunstilist sisu.

Muusikamatemaatikas võib muusikaliste struktuuride modelleerimine toimuda ka arvutit, muid digiseadmeid ja vastavat tarkvara kasutades. See võib esitada väljakutseid ka programmeerimishuvilistele õpilastele.

Muusikaliste struktuuride ja protsesside matemaatiline modelleerimine ei erine modelleerimisest näiteks kosmoloogias, materjaliteaduses, aparaadiehituses või majanduses. Teaduse ajaloos on piisavalt näiteid selle kohta, kuidas oluliste teadusavastuste taga on muusikalised ideed.

Muusikamatemaatika interdistsiplinaarne olemus soodustab mõtlemist "kastist välja". Tihti just valdkondade piiridel toimub suurem osa teadusavastustest ja tehnilisest innovatsioonist.

Muusikamatemaatika kui valikaine annab võimaluse noortel endal algatada oma loomingulis-teaduslikke projekte, loob otsesideme noorte ja oma ala professionaalide vahel, võimaldab rakendada kõiki mitteformaalse õppimise võimalusi.

Kuna muusikamatemaatika näol on tegu küll igivana, kuid samas kogu maailmas entusiastlikult uueneva alaga, siis on selles lihtne sõlmida rahvusvahelisi sidemeid ning viia noori otsekontakti asjatundjatega üle terve maailma.

Kavandatav muusikamatemaatika õppevahendite komplekt on digitaalne ja kättesaadav üle interneti. Õppevahendite digitaalsus võimaldab tulevikus arendada ka kõiki e-õppe vorme.

Projekti seos riiklike ja valdkondlike arengukavade ja strateegiategaEdit

Abiinfo: Kirjeldage projekti seost riiklike ning valdkondlike strateegiate ja arengukavadega.

Muusikat, matemaatikat, füüsikat ja infotehnoloogiat lõimiva valikaine loomist toetavad näiteks järgmised Eesti Vabariigis kehtivad normid ja põhimõtted:


Pärnu Koidula Gümnaasiumi õppekava 2015:

lk 31-32: "[Pärnu Koidula Gümnaasiumi lõpetanul on] 6. Matemaatika-, loodusteaduste- ja tehnoloogiaalane pädevus – suutlikkus kasutada matemaatikale ja loodusteadustele omast keelt, sümboleid, meetodeid ja mudeleid, lahendades erinevaid ülesandeid kõigis elu- ja tegevusvaldkondades; mõista loodusteaduste ja tehnoloogia tähtsust ning mõju igapäevaelule, loodusele ja ühiskonnale; mõista teaduse ja tehnoloogiaga seotud piiranguid ja riske; teha tõenduspõhiseid otsuseid erinevates eluvaldkondades; kasutada uusi tehnoloogiaid loovalt ja uuendusmeelselt. [...] Kõikides ainetes pööratakse tähelepanu matemaatiliste sisemiste seoste nägemisele ja esiletoomisele."

lk 95: "Koidula Gümnaasiumi lõpetaja: 4) arutleb loovalt ja loogiliselt, leiab probleemülesande lahendamiseks sobivaid strateegiaid ning rakendab neid; 6) mõistab ümbritsevas maailmas valitsevaid kvantitatiivseid, loogilisi, funktsionaalseid, statistilisi ja ruumilisi seoseid; 7) rakendab matemaatilisi meetodeid teistes õppeainetes ja erinevates eluvaldkondades, oskab igapäevaelu probleemi esitada matemaatika keeles ning interpreteerida ja kriitiliselt hinnata matemaatilisi mudeleid igapäevaelu kontekstis."

lk 100: "Matemaatikaõpetuse lõimimine horisontaalselt (teiste ainevaldkondade õpetusega ja õppeainetevälise infoga) toimub Koidula Gümnaasiumis erinevate ainete õpetajate tihedas koostöös [...]. Kooli õppekavas on esile toodud ainetevahelised ja aineteülesed teemad, mida lõimitakse, märkides igas ainekavas nende teemade koha kalendaarselt ja ulatuselt. Erinevate ainete õpetajad viitavad teemat käsitledes õpilaste varasematele või ka ees ootavatele kokkupuudetele selle teemaga teiste ainete õppimisel. [...] Tavapäraselt käsitletakse teemat ajaliselt varem või samal ajal matemaatikas ning seejärel teistes ainetes. Samas on võimalik ka vastupidine järjekord."


Üldharidusprogramm "Eesti elukestva õppe strateegia 2020" rakendamiseks (https://www.hm.ee/et/uldharidusprogramm):

 • [...] suurendatakse gümnaasiumis matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogia valdkonna valikkursuste pakkumist;
 • [...] hinnatakse senisest enam [...] probleemilahendusoskuste arengut.


Artiklite kogumikus "Lõiming. Lõimingu võimalusi põhikooli õppekavas" (https://www.hm.ee/sites/default/files/l6imingukogumik.pdf)

lk. 283: 3.5. Muusikaõpetus ja matemaatika. Üheks muusika õppeaine koostisosaks on muusikateooria, millest osa toetub matemaatikas õpitule, täpsemalt arvude omavahelistele seostele ja murdudele. Muusikalise kirjaoskuse arendamisel on üheks eesmärgiks, et õpilane mõistab õpitud noodivältuste, rütmifiguuride ja pauside tähendust ja kasutab neid muusikalistes tegevustes. Igal rütmifiguuril on oma kindel arvuline väärtus ja jagunemise põhimõte. Noodivältuste paremaks omandamiseks kasutatakse sageli matemaatikas õpitud geomeetrilist kujundit ringi ja selle jagunemist: tervenoot, poolnoot, veerandnoot, kaheksandiknoot, kuueteistkümnendiknoot. Taktimõõdud on seotud rütmide jagamisega taktidesse ning esialgu õpitakse 2- ja 3-osalise taktimõõdu tähendust. Taktimõõdu õppimisel saab toetuda matemaatikas juba omandatud murdarvude tundmisele, sest hiljem õpitakse tundma neljandik taktimõõte, mis kirjutatakse murdarvudena 2/4, 3/4, 4/4 ning laulurepertuaarist lähtuvalt kaheksandik taktimõõte 3/8 ja 6/8.

lk. 290-291: 3.12. Muusikaõpetus ja füüsika. Füüsika ja muusikaõpetus seostuvad kolmandas astmes eelkõige teemade võnkumine ja laine, valgus ja elektriõpetus käsitlemisel. Paljude õpilaste jaoks muutub III kooliastmes muusikaline mõiste heli füüsikaliseks mõisteks helilaine. Ainetevaheline integreerumine viib muusikaliste ja füüsikaliste mõistete ühinemiseni, mille käigus õpilased saavad teadmisi heliallika, helilaine, helikõrguse, helilaine võngete sageduse, absoluutse kuulmise, heli omaduste, heli omaduste mõõtühikute, müra jt kohta.

Kavandatavate tegevuste eeldatav mõjuEdit

Abiinfo: Kirjeldage projekti mõju võrdsete võimaluste edendamisele, sh kuidas projekt aitab kaasata LTT valdkonnas vähemesindatud gruppe.

Muusikamatemaatika huviringi läbiviimisel on otsene mõju huviringis osalevate Pärnu Koidula Gümnaasiumi õpilaste uute oskuste ja teadmiste omandamisele. Kuna huviringi raames toimuvad konsultantide loengud ja seminarid videosalvestatakse ja tehakse youtube'i keskkonnas kättesaadavaks, annab see võimaluse saada huviringis toimuvast osa ka teistel Eesti koolide õpilastel.

Kõrgel tasemel muusikamatemaatika õppevahendi kättesaadavus eesti keeles annab võimaluse käivitada sarnaseid muusikamatemaatika õppeaineid ka muudes Eesti koolides.

Kord aastas toimuvad muusikamatemaatika sümpoosionid annavad õpilastele võimaluse oma projektide esitlemiseks ja nende üle arutlemiseks oma ala professionaalide osavõtul.

Muusikamatemaatika kui kauneid kunste ja reaalvaldkondi siduv interdistsiplinaarne valdkond võib reaalainete juurde tuua selliseid inimesi, kes on LTT valdkonnas seni vähem esindatud.

Projekti sihtrühmEdit

Abiinfo: Kirjeldage projekti sihtrühma, kellele on tegevused suunatud.

Muusikamatemaatika huviringi sihtrühm on üldhariduskooli gümnaasiumiosa õpilased. Huviringis osalemine ei eelda muusikalisi eriteadmisi või -oskusi (näiteks pillimängu- või laulmisoskust).

Projekti raames välja töötatud õppevahendit on võimalik kasutada ka kõrgkooli bakalaureusetasemel.

Projekti lühikokkuvõte avalikkuseleEdit

Abiinfo: Kirjeldage lühidalt (maks 500 tähemärki), löövalt ja lihtsalt projekti vajalikkust, eesmärke ja tegevusi. Kokkuvõte avaldatakse www.struktuurifondid.ee lehel.

Muusikamatemaatikat võib mõista rakendusmatemaatika haruna, milles tegeldakse muusika loomiseks ja analüüsimiseks vajalike matemaatiliste mudelite väljatöötamise ja uurimisega. Projekti eesmärk on üldhariduskooli õppeainete parem seostamine. Pärnu Koidula Gümnaasiumis käivitatakse muusikamatemaatika huviring. Eesti keelde tõlgitakse Gareth Loy Musimathics (MIT Press). Projekt võimaldab suurendada õpilaste motivatsiooni omandada uusi teadmisi muusikas, matemaatikas, füüsikas ja infotehnoloogias.

Projekti tulemuste jätkusuutlikkusEdit

Abiinfo: Kirjeldage, mis saab projekti käigus loodust projektijärgselt, sh kuidas on tagatud vara säilimine ja haldamine projekti eesmärkidele vastavalt vähemalt 5 a jooksul pärast projekti lõppemist, kuidas kaetakse loodu püsikulud.

Tegevus 1:kirjeldage kuidas tagatakse projekti jätkusuutlikkus peale projekti lõppu.

Tegevus 2: kirjeldage kuidas planeeritakse jätkata tegevustega 2 õppeaasta jooksul peale projekti lõppu ja projekti tegevusplaan selle kohta, kuidas tagatakse teadushuviringi(de) jätkufinantseerimise skeem 2 õppeaasta jooksul peale projekti.


Kuna projekti käigus töötatakse välja eestikeelne õppematerjal ja metoodika ning koolitatakse ka õpetajaid, annab see võimaluse avada muusikamatemaatika valikaine ka teistes Eesti gümnaasiumides ja kõrgkoolides. Kord juba välja töötatud õppeainet on lihtne jätkata ka Pärnu Koidula Gümnaasiumis.

Projekti raames tõlgitud raamat on kõigile huviringiga seotud inimestele tasuta kättesaadav 300 nimelise nummerdatud .pdf-failina. Kui see kogus peaks lõppema, sõlmivad Eesti Arnold Schönbergi Ühing ja MIT Press uue litsentsilepingu lisaeksemplaride levitamiseks. Nendel eksemplaridel saab olema rahaline maksumus, mis katab litsentsilepingu haldamise ja failide väljastamiseks vajaliku süsteemi toimimise kulud.

Projekti raames hangitud muud litsentsid (näiteks tarkvarapakett MAX) jäävad Pärnu Koidula Gümnaasiumile.

Projekti raames toimunud loengud videosalvestatakse ja jäävad avalikult kättesaadavaks youtube'is.

Muu projekti läbiviimise käigus tekkiv informatsioon tehakse avalikult kättesaadavaks Vikipeedias (https://et.wikipedia.org/wiki/Esileht), vikiõpikute keskkonnas Vikiõpikud (https://et.wikibooks.org/wiki/Esileht) ja veebipõhises õpikeskkonnas Vikiülikool (https://beta.wikiversity.org/wiki/Esileht?uselang=et)


Pärnu Koidula Gümnaasiumis on huviringiga plaanis jätkata vähemalt 2 õppeaasta jooksul peale projekti lõppu. Huviring toimub ka nendel õppeaastatel sarnaselt projekti perioodile 24 korda õppeaastas: sügisel 12 ja kevadel 12 korda.

Vastavalt projekti partneri Pärnu Koidula Gümnaasiumi kinnitusele (vt LISA. Partneri kinnituskiri PÄRNU KOIDULA GÜMNAASIUM) kaetakse huviringi juhendamise, administreerimise ja läbiviimise üldkulud perioodil 1.9.2017-31.5.2020 ja alates 1.9.2020 vähemalt kahel õppeaastal summas 1461,90 € (üks tuhat nelisada kuuskümmend üks eurot ja 90 senti) / õppeaasta Pärnu Koidula Gümnaasiumi eelarvest.

Projekti eeltingimusedEdit

Abiinfo: Kirjeldage, millised on ning kas ja kuidas on täidetud projekti loomiseks ja elluviimiseks vajalikud eeltingimused. Kui projekti eeltingimused puuduvad, märkige see ära.

Projekti elluviimiseks on täidetud olulised eeltingimused:

1. Eesti Arnold Schönbergi Ühing koondab inimesi, kelle jaoks on tähtis uute muusikaliste ideede juurutamine Eesti ühiskonnas. Ühe sellise idee hulka kuulub ka muusika ja matemaatika seoste, millega ühingu liikmed on oma loomingus tegelnud aastaid, uuesti laiema pedagoogilise tähelepanu alla toomine;

2. Pärnus on viidud edukalt lõpule Pärnu Koidula Gümnaasiumi riigigümnaasiumiks üleminek. Uus omandivorm on loonud eeldused ka uuele sisule: koolil on avatud ja toetav juhtkond, kursustekeskne õppekorraldussüsteem ning piisavad materiaal-tehnilised ressursid värskete ideede elluviimiseks;

3. Pärnu Koidula Gümnaasiumis töötab heliloojaharidusega muusikaõpetaja Indrek Palu, kes on valmis panustama aega ja energiat uue õppesisu loomiseks;

4. Pärnu Koidula Gümnaasiumis õpetatakse kõikides õppesuundades laia matemaatikat. Matemaatikast enam huvituvatel õpilastel on Koidula Gümnaasiumis võimalik kasutada valikainete õpiaega. Laia matemaatika läbimine võimaldab Koidula Gümnaasiumi lõpetanud õpilastel jätkata õpinguid aladel, kus matemaatikal on oluline tähtsus.

5. Maailmast võib leida mitmeid väga kõrgel tasemel muusikamatemaatika õpikuks sobivaid tekste. Nendest üks paremaid on Gareth Loy kaheköiteline "Musimathics. The Mathematical Foundations of Music". Raamatu autor ning kirjastus The MIT Press on nõus raamatu eesti keelde tõlkimise ja tasuta kättesaadavaks tegemisega 300 nimelise nummerdatud .pdf-failina;

6. Eesti ülikoolide juures tegutseb reaalvaldkonna inimesi, keda huvitavad muusika ja matemaatika seosed ning keda on võimalik kaasata huviringi konsultantideks. Pärnu Nüüdismuusika Päevadel on Eesti Arnold Schönbergi Ühingu külalisteks olnud näiteks Tartu Ülikooli emeriitprofessor, kauaaegne puhta matemaatika instituudi juhataja Mati Abel ning Tartu Ülikooli füüsikainstituudi vanemteadur Laur Järv.

Projekti kasusaajadEdit

Haridusasutuste ja -organisatsioonide töötajad ning koolijuhid (sh alushariduse, üldhariduskoolide ja gümnaasiumide õpetajad, noorsootöötajad, huvikoolide töötajad) jt teaduse populariseerijad, lapsevanemadNooredTeadlased, sh noorteadlased ja kraadiõppurid

Projekti kasusaajate asukohtEdit

üle-eestiline

Projekti kasusaajate täpsustusEdit

Abiinfo: Kui valitud kasusaajad vajavad täpsustamist, siis kirjeldage siinkohal kasusaajaid täpsemalt.

Huviringi mõistlikuks suuruseks on kuni 15 õpilast. Huviringis osalemiseks toimub õppeaasta alguses registreerimine. Vabade kohtade olemasolul võivad huviringis osaleda ka teiste koolide õpilased.

Eesti Arnold Schönbergi Ühing aitab kaasa muusikamatemaatika valikaine käivitamisele muudes Eesti gümnaasiumides ja kõrgkoolides. Valikaine käivitumisel on projekti kasusaajateks nende koolide õpilased ja õpetajad.

Tegevused (sulgudes vastutaja)Edit

1. Huviringi ettevalmistamine 01.01.2017-31.08.2017 (Eesti Arnold Schönbergi Ühing);

2. Huviringi läbiviimine 01.09.2017-31.05.2020 (partner Pärnu Koidula Gümnaasium);

3. Õppevahendi koostamine 01.01.2017-31.05.2020 (Eesti Arnold Schönbergi Ühing);

4. Konverentside korraldamine jaanuar 2018, jaanuar 2019 ja jaanuar 2020 (Eesti Arnold Schönbergi Ühing ja partnerid Tallinna Tehnikaülikool, Tartu Ülikool, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia), Tallinna Ülikool;

5. Teaduslikud konsultatsioonid 01.01.2017-31.05.2020 (Eesti Arnold Schönbergi Ühing ja partnerid Tallinna Tehnikaülikool, Tartu Ülikool, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia);


Projekti väljundnäitajate mõõtmineEdit

LISA. Projekti väljundnäitajate mõõtmine

Näitaja nimetus: Loodud teadushuviringide õppekavade arv (algväärtus = 0, lõppväärtus = 1)

1. Muusikamatemaatika õppekava ja õppevahend Eestis puudub (algväärtus = 0).
2. Projekti raames tõlgitakse Gareth Loy raamat Musimathics ja koostatakse Vikiõpikute keskkonnas õppekava moodulite nimekiri. Projekti lõppedes on Eestis olemas Muusikamatemaatika õppekava ja digitaalne õppevahend (lõppväärtus = 1).

Näitaja nimetus: Sooritatud arvestuste arv (algväärtus = 0, lõppväärtus = 45) Pärnu Koidula Gümnaasiumis õpetatakse kõikides õppesuundades laia matemaatikat. Matemaatikast enam huvituvatel õpilastel on Koidula Gümnaasiumis võimalik kasutada valikainete õpiaega. Huviringis osalemine toimub vastavalt Pärnu Koidula Gümnaasiumi õppekavas (http://koidulag.edu.ee/images/stories/files/2015/PKG_oppekava_2015.pdf) sätestatud valikainete kursuste korraldamise põhimõtetele:

1. iga õpilane peab õppeaasta jooksul osalema vähemalt ühes valikaines;
2. valikainete kursused toimuvad juhul, kui on vähemalt 12 soovijat;
3. õpilane esitab samal aastal valitavate vabade valikkursuste loendi hiljemalt õppeaasta 1. oktoobriks;
4. valikainete kursuste tutvustusele järgneb neile registreerimine, kursused alustavad hiljemalt oktoobris;
5. pärast registreerimise lõppu koostatakse huviringis osalejate algne nimekiri. Kui Koidula Gümnaasiumist on valikaines osaleda soovijaid vähem kui 15, avatakse valikainesse registreerimine teiste Pärnumaa koolide õpilastele;
6. kui huviringi vältel vabaneb õppekohti, toimub huviringi täiendav registreerimine;
7. õppeaasta lõpul (kevadel) koostatakse kõigi õppeaasta jooksul huviringis osalenud õpilaste nimekiri koos osalemise mahu ja sooritustega. Pärnu Koidula Gümnaasiumis ei ole täpselt sätestatud, millisetel alustel õpilane saab valikaine arvestuse. Seega kehtestab valikaine arvestuse saamise reeglid õpetaja. Huviringi juhendaja Indrek Palu on kehtestanud Muusikamatemaatika valikaines arvestuse saamiseks järgmised nõuded:
Ühe arvestuse saamiseks peab õpilane olema kogunud 2 ainepunkti:
- 60%-line (7 korda) osalemine ühe semestri (sügis või kevad) kogunemiskordadest (ühes semestris on 12 kogunemiskorda) annab 1 ainepunkti. Kohalkäimisepõhiseid ainepunkte võib koguda erinevatel õppeaastatel;
- loomingulis-teoreetilise töö edukas kaitsmine annab 2 ainepunkti. Loomingulis-teoreetiline töö võib olla teostatud ka töörühma liikmena.

AjakavaEdit

Seisuga 6. detsember 2019.


2016/2017Edit

2017/2018Edit

2018/2019Edit

2019/2020Edit

2020/2021Edit

KirjandusEdit

DokumentatsioonEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.