FANDOM


Siin on loetletud teostajate kaupa Pärnus teostamisel olevaid ideid.

Täna on 19. aprill 2019


Pärnu linnEdit

Allikas: PÄRNU LINNA ARENGUKAVA AASTANI 2015, kinnitatud Pärnu Linnavolikogu 24. septembri 2004 otsusega nr 125, redaktsioon Pärnu Linnavolikogu 16.oktoobri 2008 otsusega nr 75

1.1.1.1. Tugiõpetaja rakendamine laste individuaalse arengu toetamiseks

1.1.1.2. Keelekümbluse rühma avamine Liblika tn lasteaias

1.1.2.1. Eralasteaia moodustamise toetamine

1.1.2.2. Ööpäevaringse hoiuteenuse pakkumine Toimetulekukoolis

1.1.2.3. Aiarühmade avamine Tralli lasteaias

1.1.2.4. Täiendavate lasteaiarühmade avamine Väike-Posti 8a

1.2.1.1. Pärnu Noorte Teaduskeskuse tegevuse jätkamine

1.2.1.2. Õpilaste ja üliõpilaste tunnustamine; preemiate ja stipendiumite andmine

1.2.2.1. Kasvatamisega raskustes olevate perede ja haridusliku erivajadusega laste vanemate koolitamine

1.2.2.2. Rahuloluuuringu läbiviimine haridusasutustes

1.3.1.1. Gümnaasiumiastmes vähemalt 2 paralleelklassi tagamine

1.3.1.2. Ainult gümnaasiumiastmega (10-12 klass) haridusasutuse väljaarendamine Hansagümnaasiumi baasil

1.3.1.3. Raeküla gümnaasiumi ümberkujundamine põhikooliks

1.3.1.4. Eraharidusasutuste toetamine

1.3.2.1. Põhihariduseta noorte õppimisvõimaluste laiendamine

1.3.2.2. Riigikaitse õpetuse võimaldamine gümnaasiumis valikainena

1.3.2.3. Keelekümblusklasside avamine Vene gümnaasiumis

1.3.2.4. Vene gümnaasiumis õppeainete eesti keeles õppimise võimaluste laiendamine

1.3.3.1. Tasandusklasside moodustamine Rääma põhikoolis, Raeküla gümnaasiumis ja Vene gümnaasiumis

1.3.3.2. Tugiõppe võimaluste laiendamine

1.3.3.3. Parandusõpperühmade loomine I-III kooliastme õpiraskustega õpilastele

1.3.3.4. Kasvatusraskustega laste klasside täiendav avamine II ja III kooliastmes

1.4.1.1. Haridusasutuste õppekava toetavate projektide finantseerimine

1.4.1.2. Õppevahenditega varustatuse parandamine

1.4.1.3. Õppeprotsessi toetavate teatmeteoste hankimine

1.4.1.4. E-Kooli rakendamise toetamine üldhariduskoolides

1.4.1.5. Haridusasutuste vastavusse viimine kaasaegsete kommunikatsioonitehnoloogia riist- ja tarkvaraga: 15 õpilase kohta ja

igas ainekabinetis arvuti

1.4.2.1. Lasteaedade köögiseadmete uuendamine

1.4.3.1. Tuletõrje ja valvesignalisatsiooni projekteerimine ja paigaldamine koolidesse

1.4.3.2. Lasteaedade territooriumide ja piirdeaedade korrastamine

1.4.3.3. Turvauste ja fonolukkude paigaldamine lasteaedadesse

1.4.4.1. Sihtfinantseerimise eraldis Pärnu Koolide SA-le Hansagümnaasiumi ja Ülejõe gümnaasiumi renoveerimiseks

1.4.4.2. Sihtfinantseerimise eraldis Pärnu Koolide SA-le Vanalinna põhikooli renoveerimiseks

1.4.4.3. Pärnu Toimetulekukooli rekonstrueerimine ja laiendamine (õpilaskodu ehitamine)

1.4.4.4. Pärnu Ülejõe Gümnaasiumis lifti ehitamine kehapuudega õpilastele

1.4.4.5. Koolide varustamine hoiukappidega

1.4.4.6. Akende osaline vahetus Ülejõe lasteaias

1.4.4.7. Lasteaedade kütte-, vee- ja kanalisatsioonisüsteemide uuendamine

1.4.4.8. Ehitusekspertiisi läbiviimine lasteaedades, koolides

1.4.4.9. Lasteaia ehitamine Mihkli 2a territooriumile

1.4.4.10. Lasteaedade elektrisüsteemide renoveerimine

1.5.1.1. Täienduskoolituste süsteemne korraldamine koostöös haridusasutustega

1.5.2.1. Õpetajate ja erialaspetsialistide palgamäärade võrdsustamine

1.5.2.2. Õppetööd toetava personali palgamäärade tõstmine

1.5.2.3 Pedagoogide motiveerimine: Pärnu linna hariduspreemiate väljaandmine

1.5.3.1. Abiõpetaja ametikoha loomine ja rakendamine tasandusklassides,abiklassides,kasvatusraskustega laste ja erinevatest

kultuurikeskkondadest pärit lapsi õpetavates lasteaedades ja koolides

1.5.3.2. Tugiisiku teenuse kasutamise võimaluse rakendamine

2.1.1.1. Pärnumaa Kutsehariduskeskuse infrastruktuuri kaasajastamise II etapi realiseerimise toetamine

2.1.2.1. Pärnu Ametikooli tegevusfunktsioonide üleandmine Pärnumaa Kutsehariduskeskusele

2.1.3.1. Õppepraktika läbiviimise toetamine

2.2.1.1. Õppenõustamiskeskuse baasil maakondliku pedagoogilis-,psühholoogilise, karjääri- ja õppenõustamiskeskuse arendamine

3.1.2. Täiendava psühholoogi ametikoha loomine Õppenõustamiskeskuse juurde

2.2.2.1. Elukestvat täiend- ja ümberõpet pakkuvate koolitusasutuste koostöövõrgustiku kujundamine ja koostöö arendamine

2.2.2.2. Tööalase täiend- ja ümberõppe võimaldamine (sh. erivajadustega inimestele)

2.2.2.3. Elukestva õppe võimaluste loomine erinevatele sihtgruppidele: vanemaealised töölised; kvalifikatsioonita noored;

muukeelne elanikkond; erivajadustega inimesed jne

3.1.1.1. Rakendusliku kõrghariduse omandamise võimaluse loomine 1-2 õppesuunal

3.1.2.1. Piirkondliku kompetentsikeskuse rajamine Pärnu kolledži juurdeehitusena

4.1.1.1. Sõpruslinnade haridusasutuste ja noorsooorganisatsioonide vahelise koostöö jätkumine

4.2.1.1. Piirkondliku keskkonna hariduskeskuse (Ökomaja) rajamine

4.2.1.2. Pärnu Tehnika- ja Tööõpetusmaja rajamine (Kooli 6b)

4.2.1.3. Pärnu Linna Spordikooli spordisaali renoveerimine (Vanalinna Põhikooli võimla)

4.2.1.4. Pärimuskultuuri arendamine ja toetamine

4.2.1.5. Uuringutele ja küsitlustele tuginevate arenguvajaduste ja arengusuundumuste määratlemine

4.2.1.6. Ülelinnaliste laste ja noorte ürituste toetamine

4.2.1.7. Elukestva õppe võimaluste laiendamine huvihariduses ja huvitegevuses

4.3.1.1. Lastelaagrite ja õpilasmalevate toetamine

4.3.2.1. Koolide ja staadionite kasutamise toetamine õppetöövälisel ajal

4.3.3.1. Pärnumaa Avatud Noorsootöökeskuse loomine (Raba 1b)

4.3.3.2. Noortekeskuste tegevuse toetamine

4.4.1.1. Pärnu Noorte Ühenduste tegevuse toetus

5.1.1.1. Kultuurisündmuste projektipõhine toetamine

5.1.1.2. Rahvakultuuriollek tiivide tegevuse toetamine

5.1.1.3. Pärnu mainet kujundavad ülelinnalised kultuurisündmused (sh Suvehooaja avamine)

5.1.1.4. Pärnu loovisikute tegevuse toetamine

5.1.2.1. Pärnu Linnaorkestri arendamine

5.2.1.1. Avatud kulturikeskuste tegevuse toetamine

5.2.2.1. Nooruse Maja renoveerimine ja juurdeehitus

5.2.2.2. Koidula muuseumi hoone korrastamine ja pargi väljaehitamine

5.2.2.3. Pärnu Muuseumi üleviimine uutesse ruumidesse (Aida 3)

5.2.2.4. Tingimuste loomine eragaleriide tekkeks

5.2.2.5. Raeküla Vanakooli Keskuse väljaarendamine

5.3.1.1. Kaunite kunstide alase koolituskeskuse toetamine

5.3.2.1. Kultuuri aastapreemiate väljaandmine eri valdkondades

5.3.2.2. Johann Voldemar Jannseni nimelise auhinna väljaandmine

6.1.1.1. Kalevi staadioni renoveerimine

6.1.1.2. Tehiskattega liuvälja rajamine

6.1.1.3. Spordihalli rajamine

6.1.1.4. Elukohajärgse sportliku tegevuse võimaldamine välitingimustes Vana-Pärnus

6.1.1.5. Raba ujula kompleksi renoveerimine, täiustamine

6.1.2.1. Niidupargi Kutsehariduskeskuse spordikompleksi ehitamine

6.1.3.1. Raeküla tervisekompleksi (suusa-, jooksu-, matkarajad) hooldamine ja uue kompleksi rajamine

6.1.3.2. Niidupargi Tervisekompleksi (suusa-, jooksu-, matkarajad) rajamine

6.1.3.3. Ekstreemspordikeskuse rajamine

6.1.3.4. Erinevates linnaosades ja rannas korvpallikonstruktsioonide püstitamine ja väljakute korrastamine

6.1.3.5. Sisetennisebaasi rajamine Vana-Sauga tennisehalli laiendusena

6.1.3.6. Sõudebaasi spordikompleksi rajamine

6.2.1.1. Sportliku tegevuse korrastustoetuse järk-järguline suurendamine

6.2.1.2. Spordistipendiumite väljaandmine

6.3.1.1. Jüri Jaansoni Kahe Silla Jooksu korraldamine

6.3.1.2. Rahvusvahelise noorte jalgpalliturniiri korraldamine

6.3.1.3 Rannavolle festivali korraldamine

6.3.1.4. Pärnu Tänavasõit

6.3.2.1. Aastajooksu korraldamine

6.3.2.2. Kalevi suusaraja korraldamine

6.3.2.3. Rattamatkade korraldamine

6.3.2.4. Võimlemispäevade korraldamine

7.1.1.1. Kesklinna planeerimine ja väljaehitamine Pika tänava ja jõe vahelisel alal

7.1.1.2. Loode-Pärnu tööstuspiirkonna infrastruktuuri rajamine (reostusuuring, KMH, projekteerimine, SA loomine, taotluse

koostamine, ehitustööd)

7.1.1.3. Elamumessi rajamine

7.2.1.1. Eeltingimuste loomine Rail Baltica Pärnu osa rajamiseks

7.3.1.1. Pärnu Linnavalitsuse ja ettevõtjate ümarlaudade korraldamine

7.3.1.2. Noortele inimestele suunatud ettevõtlusvõimaluste tutvustamine

7.3.1.3. Pärnu investeerimisvõimaluste tutvustamine

7.3.1.4. Ettevõtlusinkubaatori edasiarendamine

7.3.1.5. Ettevõtlusnädala korraldamine (sh Pärnu linna edukaima ettevõtja konkursi korraldamine)

7.3.1.6. 30.Rahvusvaheliste Hansapäevade majanduskonverentsi korraldamine

8.1.1.1. Turismiasjaliste ümarlaudade, koolituste ja õpitubade korraldamine

8.1.1.2. Turismiteemaliste erinumbrite avaldamine meedias

8.1.1.3. Turismialalne koostöö Pärnu sõpruslinnadega (kogemuste vahetamine turismivaldkonnas ja turismiturundusalane koostöö)

8.1.1.4. SA Pärnumaa Turism arendamine

8.1.1.5. Pärnu rannale rahvusvaheliselt tunnustatud kvaliteedimärgiste taotlemine, sh igaaastaselt Sinilipu kvaliteedimärgis

8.1.1.6. Lääne-Eesti külastuskeskuse rajamine Pärnusse Uus tn 4/Nikolai tn 3 (sh turismiinfokeskuse arendamine ja

laiendamine)

8.1.1.7. Viidasüsteemide arendamine (sh elektrooniliste turismiinfo terminalide paigaldamine)

8.2.1.1. Pärnu muulide korrastamine ja atraktiivsemaks muutmine

8.2.1.2. Vallikääru ja vabaõhulava ja liuvälja ning ümbritseva infrastruktuuri ehitamine

8.2.1.3. Sepikoja renoveerimine

8.2.1.4. Tallinna väravate ja sellega piirnevate Bastionite vööndi arendamine

8.2.1.5. Munamäe piirkonna atraktiivsemaks muutmine (sh kohviku taastamine)

8.2.1.6. Mohri aida renoveerimine

8.2.1.7. Punase torni atraktiivsemaks muutmine (neljanda korruse taastamine)

8.2.1.8. Jahisadama laiendamine ja uute kaikohtade loomine ja teenindavate hoonete ehitamine, reisisadama arendamine,

jõeäärse ala

8.2.1.9. Kesklinna sadamakai renoveerimine ja korrashoid

8.3.1.1. Eesti Konverentsibüroo töös osalemine

8.3.1.2. Atraktsioonide pargi ja kogupere teemakeskuse rajamine

8.3.1.3. Suviste turismivoogude hajutamine (sündmuste ajastamine, aastaringse sündmustekalendri koostamine, erinevate

turismimarsruutide väljatöötamine jne)

8.3.1.4. Turismiuuringute regulaarne korraldamine, spetsiifiliste sihtrühmade uuringute läbiviimine

8.3.1.5. Sihtturgudepõhiste turundusürituste korraldamine

9.1.1.1. Tervisepäevade korraldamine, elanike tervisealased koolitused, elanikepoolsete terviseedenduslike projektide

toetamine

9.1.1.2. Pärnu linna koduleheküljel terviselehekülje arendamine

9.1.2.1. Õpilaste ja noorukite tööealiste inimeste nõustamisteenuste laiendamine

9.1.2.2. Vaimse tervise häirete rehabilitatsioonija teavitamisprojektide toetamine

9.1.3.1. Kooliarstikabinettide inventari ja tarvikutega kindlustamine

9.1.3.2. Koolisööklate investeeringute toetamine õpilaste toitlustamise parandamiseks

9.2.1.1. Patsiendi rahuloluuuringute läbiviimine

9.2.1.2. Ravikindlustusega hõlmamata sotsiaalselt abivajavate elanike ravikulude katmine

9.2.2.1. Rääma linnaosa elanike perearstide vastuvõtukeskuse loomine

9.3.1.1. Erialaarstide ja meditsiiniõdede õppelaenude tagasimakse osaline toetamine

9.3.2.1. Terviklikult toimiva eriarstiabi koondamine SA Pärnu Haigla juurde (Ristiku tn 1)

9.3.3.1. Visiiditasu ja voodipäevatasu maksmise toetamine vähekindlustatud Pärnu linna kodanikule

9.3.4.1. Doonorite austamise ürituste korraldamine

9.3.4.2. SA Pärnu Haigla veretalituse ruumiprogrammi kaasajastamine

9.4.1.1. Õdede erialase koolituse alustamine koostöös SA Pärnu Haigla ja TÜ Pärnu Kolledžiga

9.4.1.2. Õdede tasemeõppe käivitamine Pärnus koostöös SA Pärnu Haigla ja meditsiinikoolidega

9.5.2.1. Eakatele õendusabi päevakeskuse loomine- päevaste õendustoimingute, päevase õendushoolduse teostamine koostöös Pärnu

Haiglaga (Ravi 2 korpus)

10.1.2.1. Avahooldusteenuste arendamine riskigruppidele

10.1.2.2. Lapsehoiuteenuse väljaarendamine

10.1.2.3. Võlanõustamise teenuse väljaarendamine

10.2.1.1. Täiendavate hoolduskohtade loomine eakatele inimestele, hooldekodu/pansionaadi ehitamine

10.2.1.2. Kodututeja pikaajaliste töötute päevakeskuse väljaarendamine (Suur-Posti 18)

10.2.1.3. Eakate Avahoolduskeskuse ehitamine (Metsa 10)

10.2.1.4. Erivajadustega Inimeste Rehabilitatsioonikeskuse laiendamine ja arendamine, sh kogukonnas elamise teenuse hoone

projekteerimine (Riia mnt 70)

10.2.1.5. Uue majutusüksuse rajamine nendele peredele, kes vajavad ajutist abi elamispinna leidmiseks

10.2.1.6. Pärnu Laste Asenduskodu väljaarendamine

11.1.1.1. Videovalve laiendamine ja arendamine

11.1.1.2. Videovalvega jalgrattaparklate rajamine

11.1.1.3. Videovalve arendamine koolides

11.1.2.1. Ülekäiguradade valgustamine ja ohutumaks muutmine

11.2.1.1. Kriisiolukorra väljaõpe

11.2.1.2. Munitsipaalvaru loomine hädaolukorraks valmisoleku seaduses sätestatud nõuete täitmiseks (toiduvaru)

11.3.1.1. Elanikkonna tervisekäitumise uuring

11.4.1.1. Turvalisusega seotud kampaaniate ja ürituste korraldamine ning toetamine

11.4.1.2. Süüteoennetuslike projektide ja süüteoennetusega tegelevate MTÜde tegevuse toetamine

11.4.1.3. Naabrivalve sektorite moodustumise toetamine

11.4.1.4. Ööpäevaringse infotelefoni loomine

11.4.1.5. Korrakaitse struktuuride toetamine

11.4.2.1. Ühiste arutelude, seminaride, koolituste, koostöökonverentside korraldamine nii spetsialistide kui

koostööpartneritega

11.5.1.1. Uimastialane seire (uurimused ja küsitlused, koolitused), ennetustegevuse koordineerimine

11.5.2.1. Preventiivse sisuga kampaaniate toetamine ning uimastite kahjulikkust tutvustava infomaterjali väljatöötamine ja

levitamine

11.5.2.2. Haridusasutuste motiveerimine osalema riiklikes kampaaniates

11.5.3.1. Riskikäitumist ennetavate projektide toetamine

11.5.3.2. Koolitada lapsevanemaid nende sotsiaalsete oskuste ja kasvatuspraktika parendamiseks

11.5.3.3. Sotsiaalseid oskuseid õpetavate programmide arendamise toetamine koolides

12.1.1.1. Uue üldplaneeringu koostamine

12.1.1.2. Keskkonnamõjude strateegiline hindamine

12.1.1.3. Arhitektuursete tingimuste teemaplaneeringu koostamine ja keskkonnamõjude hindamine

12.1.1.4. GIS andmebaaside arendamine (planeeringud, teed-tänavad, rahvastik, uuringud, õnnetused, kuriteod)

12.1.1.5. Tervikliku kergliiklusteede võrgustiku kavandamine

12.1.1.6. Linna teedevõrgu remondi- ja rekonstrueerimise kava; linna parkimissüsteemi ja uute parklate ehitamise kava

koostamine

12.2.1.1. Linnale arenguliselt oluliste piirkondade planeerimine

12.2.1.2. Pärnu jõe suudmeala ja Sauga jõe akvatooriumi planeeringu koostamine

12.2.2.1. Üksikobjektide kaitse alla võtmine ja vastavate uuringute teostamine

12.2.2.2. Restaureerimispreemiate ja -toetuste maksmine

12.3.1.1. Maa munitsipaliseerimine

13.1.1.1. Via Baltica Pärnu linna läbiva osa ehitus ja Pärnu ümbersõit

13.1.1.2. Lao, Laki ja Pae tn rekonstrueerimine

13.1.1.3. Suure-Jõe tn ehitamine

13.1.1.4. Papiniidu tänava pikendamine Tammsaare tänavani

13.1.1.5. Endise Maseko territooriumil kallasraja väljaehitamine

13.1.2.1. Teede ja tänavate remont ja rekonstrueerimine

13.1.3.1. Kesklinna silla renoveerimine

13.1.3.2. Uue silla rajamine

13.1.4.1. Linnavalgustuse rajamine ja rekonstrueerimine

13.1.5.1. Kergliiklejate liiklusruumi korrastamine, juurdepääsuvõimaluste parandamine, viidasüsteemi arendamine ja

valgustamine

13.1.5.2. Kergliiklustee rajamine ranna piirkonnas

13.2.1.1. Ühistranspordi uuringud (sõitjate loendus, mudeli väljatöötamine ja modelleerimine, piletisüsteemi rajamine)

13.2.1.2. Uue bussijaama planeerimine ja ehitamine

13.2.2.1. Parklate rajamine

13.2.2.2. Suuremate ristmike fooride kaasajastamine (sh varustamine helisignaalidega)

13.3.1.1. Täiendavate energiaallikate kasutuselevõtt (OÜ Paikre Pärnu vana prügila gaasitootmisjaam)

13.4.1.1. Kesklinna linnaosa vee-, reovee ja sademetevee kanalisatsioonitrassid

13.4.1.2. Ülejõe linnaosa vee-, reovee ja sademetevee kanalisatsioonitrassid

13.4.1.3. Rääma linnaosa vee-, reovee ja sademetevee kanalisatsioonitrassid

13.4.1.4. Papiniidu ettevõtluspiirkonna vee- ja kanalisatsioonitrassid

13.4.1.5. Loode-Pärnu tööstuspiirkonna vee- ja kanalisatsioonitrassid

13.4.1.6. Ehitajate tee-Raba-Savi-Kirsi tänavate vahelise ala vee- ja kanalisatsiooni torustikud

13.4.1.7. Vingiküla vee- ja kanalistatsioonitorustikud

13.4.1.8.Europan`i ala vee- ja kanalisatsioonitorustikud

13.4.1.9.Tammiste elamupiirkonda rajatavad veetorustikud

13.4.1.10. AS Reideni tööstus- ja elamupiirkonda rajatavad vee- ja kanalisatsioonitorustikud

13.4.1.11. Papiniidu, Metsa, Raja ja Riia mnt tänavate vahelise ala kanalisatsiooni laiendamine

13.4.2.1. AS Pärnu Vesi aktsiakapitali suurendamine

13.4.2.2. Sademevete kanalisatsiooni väljaarendamine Pärnu linnas

13.5.1.1. Papiniidu tööstusala ühendamine Fortum Termest AS võrku

13.5.1.2. Lennuvälja tööstuspiirkonna soojatrassid

13.5.1.3. Vana Mudaravila ja Rannasalongi ühendamine Fortum Termest AS võrku

13.5.1.4. Kalda ja Sadama tn. soojustrassi maa alla viimine

13.5.1.5. Ehitajate tee (Männi tn - Niidu tn) soojustrass

13.5.2.1. Soojuselektrijaama rajamine Niidu tn piirkonda

13.6.1.1. Olemasoleva elamufondi rekonstrueerimine

13.6.1.2. Uute munitsipaalelamute ehitamine või korterite soetamine

13.6.1.3. Sotsiaalmaja ehitus

14.1.1.1. Linnakodanike informeerimine jäätmekäitlusest

14.1.1.2. Jäätmejaamade rajamine

14.1.1.3. Mahuliste kompostrite soetamine biolagunevate jäätmete komposteerimiseks jäätmetekitaja juures

14.1.1.4. Kõigilt linnaelanikelt ohtlike jäätmete kogumise süsteemi arendamine

14.2.1.1. Jõe- ja merevee kvaliteedi uurimine

14.2.2.1. Õhukvaliteedi uurimine erinevates linnaosades

14.2.2.2. Tegevuskava koostamine mürareostuse vähendamiseks

14.2.3.1. Võimalike pinnase- ja veereostuste likvideerimise süsteemi loomine ja arendamine

14.3.1.1. Uute pargialade väljaarendamine

14.3.1.2. Rannapargi rekonstrueerimine

14.3.1.3. Steineri aia rekonstrueerimine

14.3.2.1. Jõekallaste kindlustamine ja kallasraja ehitamine Vallikraavi alal

14.3.2.2. Jõekallaste kindlustamine ja kallasraja ehitamine elamumessi alal

14.3.2.3. Jõe süvendusprojekti koostamine ja süvendamine

14.3.3.1. Uute avalike tualettide rajamine

14.3.3.2. Loomade varjupaiga rajamine

14.3.3.3. Koerte jalutusväljakute rajamine

14.3.4.1. Kalmistute rekonstrueerimine

14.3.4.2. Kalmistute arengukava ja tegevuskava koostamine

14.3.5.1. Keskkonna arengukava koostamine

14.3.5.2. Mänguväljakute arengukava koostamine

14.3.5.3. Mänguväljakute rajamine väikelastele 3-6a

14.3.5.4. Mänguväljakute rajamine vanusele 6-12a

14.3.5.5. Tegevusväljkute rajamine teismelistele

14.3.5.6. Tegevusväljkute rajamine seenjoritele

14.3.5.7. Vabaõhu sportimisvõimaluste laiendamine

15.1.1.1. Linna arengu konverentsi korraldamine

15.2.1. Kohaliku omavalitsuse valitsemisorganite struktuuri ja koosseisu optimeerimine

15.3.1.1. Linnavalitsuse asjaajamise üleviimine digitaalse andmevahetuse kõlbulikuks kõigis asjaajamise valdkondades

15.3.1.2. Haridusvaldkonna allasutuste digitaalse dokumendivahetuse loomine

15.3.1.3. Haridusvaldkonna digitaalse dokumentide menetluse loomine

15.3.1.4. Digitaalse dokumendihalduse alane koostöö sõpruslinnade ja koostöövõrgustike programmide raames

15.3.1.5. Digitaalse arhiivi moodustamine

15.3.2.1. Volikogu istungite saalis (Nikolai tn 3) e-istungite süsteemi loomine

15.3.2.2. Linna hallatavate asutuste tsentraalne koordineeritud IKT-alane arendamine ja haldamine

15.3.2.3. Uued andmehõived (kõik registrid seotud kaartidega), infosüsteemide sidumine X-Teega

15.3.3.1. Detailplaneeringute ja teemakaartide avalikustamine interneti keskkonnas

16.1.1.1. Linna tutvustavate ühtsete visuaalsete materjalide väljatöötamine ja publikatsioonide kirjastamine

16.1.1.2. Linna visuaalne tutvustamine meedias ja tutvustusreiside korraldamine reisikorraldajatele,

turismiprofessionaalidele ning ajakirjanikele

16.1.1.3. Pärnu linna turunduspõhimõtete väljatöötamine ja rakendamine

16.1.2.1. 30.Rahvusvaheliste Hansapäevade korraldamine

16.1.2.2. 30.Rahvusvaheliste Hansapäevade ajalookonverentsi korraldamine

16.1.3.1. Osalemine rahvusvahelistes organisatsioonides (WHO, ESPA, Die Hanse jt)

16.1.3.2. Osalemine rahvusvahelistes ettevõtlus- ja turismimessidel

16.2.1.1. Pärnu kui atraktiivse elukoha turundamine


Eesti VabariikEdit

EraettevõtlusEdit

Kolmas sektorEdit

Välisriikide residendidEdit