Pärnu Wiki
(Uus lehekülg: 'VISIOON: Pärnu on suurepärase elukeskkonnaga Läänemere kultuuripärl EESMÄRK 1. Pärnus on loomeinimesi ja kohalikku omaalgatust väärtustav keskkond TEGEVUSSUUND 1.1. P...')
Märgis: Lähteteksti muudatus (2017)
 
Märgis: Lähteteksti muudatus (2017)
 
1. rida: 1. rida:
  +
<div style="width:100%; text-align:right;">Täna on '''[[{{CURRENTDAY}}. {{CURRENTMONTHNAME}}]] [[{{CURRENTYEAR}}]]'''</div>
  +
 
VISIOON: Pärnu on suurepärase elukeskkonnaga Läänemere kultuuripärl
 
VISIOON: Pärnu on suurepärase elukeskkonnaga Läänemere kultuuripärl
   

Viimane redaktsioon: 12. juuni 2021, kell 15:17

Täna on 25. oktoober 2021

VISIOON: Pärnu on suurepärase elukeskkonnaga Läänemere kultuuripärl

EESMÄRK 1. Pärnus on loomeinimesi ja kohalikku omaalgatust väärtustav keskkond

TEGEVUSSUUND 1.1. Pärnu loomeinimeste ja kultuuriorganisatsioonide toetamine ja rahvusvahelistumise edendamine

1.1.1 Kultuurivaldkonna spetsialistide järelkasvu, sh noorte kultuurikorraldajate, juhendajate ja eestvedajate järelkasvu toetamine. Kultuur on noortele atraktiivne valdkond, noored kultuurierialade lõpetajad jätkavad erialasel tööl Pärnus. Uus algatus x x x x x KST

1.1.2 Loov Pärnu mitmeaastase koolitus- ja arendusprogrammi käivitamine. Koolitus- ja arendusprogramm on suunatud Pärnu kultuuriametnikele, -juhtidele ja - korraldajatele, loovisikutele, kogukondade eestvedajatele ning loomeettevõtjatele. Programm koosneb strateegilise planeerimise, disainmõtlemise, kommunikatsiooni, juhtimise, projektide ettevalmistamise, digitaalsete tehnoloogiate kasutamise jm koolitusmoodulitest. Programmi tulemusena tugevneb kultuurijuhtimise võimekus ja kultuurikorraldajate omavaheline võrgustik. Pärnus tegutsevatele loovisikutele ja kultuuritegijatele on loodud mitmekülgsed võimalused enesetäiendamiseks ja elukestvaks õppeks. Uus algatus x x x x x KST

1.1.3 Kultuurivaldkonna ja loomemajanduse välisprojektide ettevalmistamise ja läbiviimise võimekuse tõstmine ning välisprojektide toetamise meetme loomine. Pärnus tegutsevad kultuuriasutused ja - organisatsioonid osalevad edukalt rahvusvaheliste projektide ettevalmistamises ja läbiviimises, mille läbi tuleb valdkonda täiendavalt välisvahendeid. Uus algatus x x x x KST

1.1.4 Kultuurivaldkonna rahvusvahelistumise toetamine. Pärnu kultuuritegijad ja -organisatsioonid on aktiivselt osalemas rahvusvahelistes võrgustikes, neid kaasatakse aktiivselt rahvusvaheliste koostööprojektide läbiviimisse. Uus algatus x x x x KST

1.1.5 Resideerumisvõimaluste väljaarendamine ja tutvustamine loovisikutele, kultuurivaldkonna spetsialistidele ja loomeettevõtjatele. Pärnu on atraktiivne sihtkoht mujalt pärit loovisikutele, teistele kultuuriprofessionaalidele ning loomeettevõtjatele, soodustades seeläbi kaugtöövõimalusi ning meelitades piirkondi uusi loomeinimesi. Uus algatus ERA KST

1.1.6 Loomestipendiumide väljaandmine Pärnus tegutsevate loovisikute loomingulise tegevuse toetamiseks. Pärnus tegutsevatele loovisikutele on loodud võimalus pühenduda loomingulise tööle. Varem kajastatud x x x x x x KST Pärnu linna arengukava 2035 tegevuskava 2021-2025 (3.6.1.)

1.1.7 Pärnu loovisikute, kultuuritegijate, kollektiivide, loomeettevõtjate ning kultuuritoetajate tunnustamine. Pärnu linn märkab ja tunnustab kultuurivaldkonnas ja loomemajanduses tegutsevaid professionaale ning kultuurivaldkonda toetavaid eraisikuid ja ettevõtteid. Varem kajastatud x x x x x x KST Pärnu linna arengukava 2035 tegevuskava 2021-2025 (3.6.)

1.1.8 Kultuurikollektiivide ja loovisikute premeerimine silmapaistvate tulemuste eest üleriigilistel ja rahvusvahelistel konkurssidel. Pärnus tegutsevate kollektiivide ja loovisikute saavutused konkurssidel leiavad äramärkimist ja tunnustamist. Varem kajastatud x x x x x x KST Pärnu linna arengukava 2035 tegevuskava 2021-2025 (3.6.1.)

1.1.9 Kultuurikollektiivide ja loovisikute osalemise toetamine rahvusvahelistel konkurssidel. Pärnu kultuurikollektiivid ja loovisikud osalevad aktiivselt ja edukalt rahvusvahelistel konkurssidel. Varem kajastatud x x x x x x KST Pärnu linna arengukava 2035 tegevuskava 2021-2025 (3.6.1.)

1.1.10 Kultuuriprojektide ja -algatuste toetamine kaasava eelarve kaudu. Linnakodanikel on võimalik aktiivselt kaasa rääkida linna kultuurielu kujundamisel ja uute algatuste toetamisel. Varem kajastatud x x x x x x ASO KST Pärnu linna arengukava 2035 tegevuskava 2021-2025 (3.1.1.)

1.1.11 Kultuurivaldkonnas tegutsevate mittetulundusühingute, kogukonnakeskuste ja avatud kultuurikeskuste tegevuse toetamine. Pärnus on loodud võimalused omaalgatuslike ja kogukondlike kultuuriprojektide elluviimiseks. Varem kajastatud x x x x x x KST Pärnu linna arengukava 2035 tegevuskava 2021-2025 (3.6.2.)

1.1.12 Pärnu linna ja Pärnumaa vaimse kultuuripärandi alase teadlikkuse tõstmine. Pärnuga seotud vaimne kultuuripärand on hoitud, uuritud, teadvustatud ning aktiivses kasutuses, Pärnust ja Pärnumaalt on tehtud vaimse kultuuripärandi nimistusse sissekandeid. Varem kajastatud x x x x x KST Pärnu linna arengukava 2035 tegevuskava 2021-2025 (3.1. ja 6.3.)


1.1.13 Kultuurivaldkonna toetusmeetmete regulaarne ajakohastamine ja kohandamine vastavalt valdkonna vajadustele. Pärnu linna kultuurivaldkonna toetusmeetmed on pidevalt ajakohased ning vastavad valdkonna muutuvatele vajadustele, rahastusmeetmed toetavad nii traditsioonilisi algatusi kui ka uuenduslikke katsetusi. Varem kajastatud x x x x x x KST Pärnu linna arengukava 2035 tegevuskava 2021-2025 (3.6.1.)


EESMÄRK 2. Pärnu mitmekülgne ja kõrgetasemeline kultuurielu kõnetab nii kohalikke kui ka külalisi

TEGEVUSSUUND 2.1. Mitmekülgse ja kvaliteetse kultuurielu toetamine

2.1.1 Kandideerimine UNESCO loovlinnade võrgustikku ning valituks osutudes loovlinnade võrgustikus aktiivne osalemine ning rahvusvaheliste koostööprojektide käivitamine. Pärnu saab UNESCO loovlinnade võrgustiku liikmeks kas aastal 2023 või 2025. Kandideerimisel kaasatakse protsessi laiapõhjaliselt kultuurivaldkonna esindajaid ning luuakse vastavas kategoorias nelja-aastane tegevuskava. Kandideerida saab ühes kategoorias (käsitöö ja rahvakultuur, disain, film, toidukultuur, kirjandus, meediakunstid, muusika). Uus algatus x x x x x KST

2.1.2 Linna kultuuriasutuste ja linna osalusega sihtasutuste kestliku arengu toetamine. Pärnu linna kultuuriasutused ja linna osalusega sihtasutused panustavad olulisel määral Pärnu mitmekülgsesse ja kvaliteetsesse kultuuriellu. Varem kajastatud x x x x x x KST Pärnu linna arengukava 2035 tegevuskava 2021-2025 (3.6.)

2.1.2.1 ... Pärnu Keskraamatukogu Raamatukogu on oluline kultuuri-, haridus- ja kogukonnakeskus. Varem kajastatud x x x x x x KST Pärnu linna arengukava 2035 tegevuskava 2021-2025 (3.6.)

2.1.2.2 ... Pärnu Linnaorkester Pärnu muusikaelu arendamine ja mitmekesistamine. Varem kajastatud x x x x x x KST Pärnu linna arengukava 2035 tegevuskava 2021-2025 (3.6.)

2.1.2.3 ... Pärnu Linnagalerii Pärnu kunstielu arendamine ja mitmekesistamine. Varem kajastatud x x x x x x KST Pärnu linna arengukava 2035 tegevuskava 2021-2025 (3.6.)

2.1.2.4 ... Audru Kultuuri- ja Spordikeskus Pärnu linna osavaldades on loodud võimalused mitmekülgseks kultuuritegevuseks. Varem kajastatud x x x x x x KST Pärnu linna arengukava 2035 tegevuskava 2021-2025 (3.6.)

2.1.2.5 ... Seljametsa Rahvamaja Pärnu linna osavaldades on loodud võimalused mitmekülgseks kultuuritegevuseks. Varem kajastatud x x x x x x KST Pärnu linna arengukava 2035 tegevuskava 2021-2025 (3.6.)

2.1.2.6 ... Tõstamaa Rahvamaja Pärnu linna osavaldades on loodud võimalused mitmekülgseks kultuuritegevuseks. Varem kajastatud x x x x x x KST Pärnu linna arengukava 2035 tegevuskava 2021-2025 (3.6.)

2.1.2.7 ... SA Endla Teater Pärnu teatrielu arendamine ja mitmekesistamine. Varem kajastatud x x x x x x KST Pärnu linna arengukava 2035 tegevuskava 2021-2025 (3.6.)

2.1.2.8 ... SA Pärnu Muuseum Pärnu Muuseum on oluline kultuuri- ja hariduskeskus, Pärnu ja Pärnumaa ajaloo mõtestaja ja vahendaja. Varem kajastatud x x x x x x KST Pärnu linna arengukava 2035 tegevuskava 2021-2025 (3.6.)

2.1.3 Koostöö riigi kultuuriasutuste ja eraõiguslike kultuuriorganisatsioonidega, Pärnu linnal on tihe koostöö riiklike kultuuriasutuste (SA Eesti Kontsert) ja eraõiguslike organisatsioonidega kultuurielu rikastamiseks ning projektide elluviimiseks. Varem kajastatud x x x x x x KST Pärnu linna arengukava 2035 tegevuskava 2021-2025 (3.6.)

2.1.4 Ühe- ja mitmeaastaste kultuuriprojektide, sh Pärnus toimuvate kultuurifestivalide korraldamise toetamine. Pärnus leiab aset eriilmelisi ja kõrgetasemelisi kultuurisündmusi ja -festivale, sh nii suvehooajal kui väljaspool hooaega. Varem kajastatud x x x x x x KST Pärnu linna arengukava 2035 tegevuskava 2021-2025 (3.3., 3.4. ja 3.6.1.)

2.1.5 Kultuurivaldkonna, sh festivalikorraldajate infovahetuse parandamine ja regulaarse koostöökohtumiste läbiviimine. Pärnu kultuurikorraldajad teevad omavahel tihedat koostööd, kultuurikorraldus Pärnus on hästi koordineeritud. Varem kajastatud x x x x x x KST Pärnu linna arengukava 2035 tegevuskava 2021-2025 (3.2. ja 3.7.)

2.1.6 Operatiivse ja kvaliteetse kultuuriinfo koondamine ja edastamine avalikkusele. Info kultuurisündmuste kohta on ajakohane, ülevaatlik ja lihtsalt leitav. Varem kajastatud x x x x x x KST, AT Pärnu linna arengukava 2035 tegevuskava 2021-2025 (3.7.)

2.1.7 Keskkonnahoidlike kultuurikorralduse põhimõtete juurutamine, sh programmi "Roheline sihtkoht" (Green Destination) arendamine. Pärnus korraldatavad kultuurisündmused arvestavad keskkonnahoidlikkuse ja säästlikkuse põhimõtetega, sündmuste läbiviimisel võetakse eesmärgiks vähendada sündmuste korraldamisega kaasnevat ökoloogilist jalajälge, samuti vähendada mürareostust. Varem kajastatud x x x x x x KST, LHKT, AT kultuuriasutused ja - organisatsioonid Pärnu linna arengukava 2035 tegevuskava 2021-2025 (1.2.2. Lähtume kontseptsioonist “Puhas linn” ehk kõikides valikutes puhta linna põhimõtete ja keskkonnasõbralikkuse eelistamine.), Pärnu turismistrateegia 2025 (Eesmärk 4. Rohepööre – keskkonnateadlikus, säästlikud tooted, teenused)

TEGEVUSSUUND 2.2. Kaasaegse kultuuritaristu väljaarendamine

2.2.1 Pärnu Muusikute Kogukonnakeskuse "Kultuuriklubi Tempel" rajamine Pärnus avatakse aadressil Lai 10 keskmise suurusega multifunktsionaalne kontserdisaal kultuurisündmuste korraldamiseks ja hariduslike programmide elluviimiseks Uus algatus x x x x x ERA KST Kaasava eelarve projekt 2021

2.2.2 Multifunktsionaalse kunstihoone rajamine näituste ja kultuurisündmuste korraldamiseks, sh hoone esise väljaku arhitektuurivõistlus, projekteerimine, ehitamine Pärnus on mitmekülgsemad võimalused kunstitegevuse arendamiseks ja kunsti vahendamiseks laiemale avalikkusele. Varem kajastatud x x x PLO, TET KST, kultuuriasutused ja - organisatsioonid Pärnu linna arengukava 2035 tegevuskava 2021-2025 (3.5.2.1)

2.2.3 Metsa 19 hoone renoveerimine Pärnu treeningja vabaajakeskuseks ja Ranna raamatukoguks Pärnus on mitmekülgsemad võimalused kultuuri harrastamiseks ja kultuurist osasaamiseks. Varem kajastatud x KST, TET Pärnu linna arengukava 2035 tegevuskava 2021-2025 (3.5.1.19. ja 6.3.2.)

2.2.4 Uue Kunsti Muuseumi rajamine (sh rahvusvahelise arhitektuurikonkursi korraldamine) Pärnus on mitmekülgsemad võimalused kunstitegevuse arendamiseks ja kunsti vahendamiseks laiemale avalikkusele. Varem kajastatud x ERA KST Pärnu linna arengukava 2035 tegevuskava 2021-2025 (3.5.2.3.)

2.2.5 Läänemere Kunstisadama rajamine Pärnus on mitmekülgsemad võimalused kunstitegevuse arendamiseks ja kunsti vahendamiseks laiemale avalikkusele. Varem kajastatud x ERA KST Pärnu linna arengukava 2035 tegevuskava 2021-2025 (3.5.2.5.)

2.2.6 Pärnu Loovlinnaku väljaarendamine Pärnusse tekib terviklik loovkeskus, mis pakub mitmekülgset tegevuskeskkonda, edendab kohapealset loovettevõtlust ja tõstab inimeste kunstiteadlikkust. Varem kajastatud x x x x x ERA KST Pärnu linna arengukava 2035 tegevuskava 2021-2025 (3.2.1.), kaasava eelarve projekt 2021

2.2.7 Audru Noortekeskuse arendamine Pärnus on mitmekülgsemad võimalused kultuuri harrastamiseks ja kultuurist osasaamiseks. Varem kajastatud x HO, KST Pärnu linna arengukava 2035 tegevuskava 2021-2025 (3.5.2.13.)

2.2.8 Atraktsioonide pargi ja kogupere teemakeskuse rajamine Pärnus on mitmekülgsemad võimalused kultuuri harrastamiseks ja kultuurist osasaamiseks. Varem kajastatud x AT, PLO KST Pärnu linna arengukava 2035 tegevuskava 2021-2025 (4.1.1.3.)

2.2.9 Tõstamaa mõisa käsitöökeskuse väljaarendamine tagatalli hoone baasil Käsitöökeskuse areng nii kultuuri- kui ka turismikeskusena, võimalus pakkuda uusi ja kvaliteetseid teenuseid. Varem kajastatud x KST Pärnu linna arengukava 2035 tegevuskava 2021-2025 (3.1.2.)

2.2.10 Vallikääru arendamine (II etapp) - esinejateala väljaarendamine Pärnus on kaasaegne kultuuritaristu kontsertide ja festivalide läbiviimiseks. Varem kajastatud x x KST Pärnu linna arengukava 2035 tegevuskava 2021-2025 (4.1.1.1.)

2.2.11 Nooruse Maja renoveerimine ja juurdeehitus Pärnus on mitmekülgsemad võimalused kultuuri harrastamiseks ja kultuurist osasaamiseks. Varem kajastatud x ERA, KST Pärnu linna arengukava 2035 tegevuskava 2021-2025 (3.5.2.2.)

2.2.12 Raeküla Vanakooli Keskuse arendamine Kogukonnakeskusena pakub Raeküla Vanakooli Keskus eri võimalusi kultuuris ja huvihariduses osalemiseks. Varem kajastatud x ERA, KST Pärnu linna arengukava 2035 tegevuskava 2021-2025 (3.5.2.4.)

2.2.13 Vana-Pärnu kultuurikeskuse arendamine Pärnus on mitmekülgsemad võimalused kultuuri harrastamiseks ja kultuurist osasaamiseks. Varem kajastatud x ERA, KST Pärnu linna arengukava 2035 tegevuskava 2021-2025 (3.5.2.6.)

2.2.14 Vabaõhulaululavade ehitamine ja renoveerimine, sh Tõstamaa laululava ja pargi korrastamine, Paikuse laululava sh maakondlike laulupidude korraldamiseks Pärnus on mitmekülgsemad võimalused kultuuri harrastamiseks ja kultuurist osasaamiseks ning laulu- ja tantsupeoliikumise elujõulisuse hoidmiseks. Varem kajastatud x x KST Pärnu linna arengukava 2035 tegevuskava 2021-2025 (3.5.2.8.)

2.2.15 Pärnu Keskraamatukogu arendustegevused, sh raadiosagedustuvastussüsteemi kasutuselevõtt ja põrandate renoveerimine. Pärnu Keskraamatukogu pakub lugejatele ja kasutajatele kvaliteetseid raamatukoguteenuseid. Varem kajastatud x Raamatukogu, KST Pärnu linna arengukava 2035 tegevuskava 2021-2025 (3.5.2.7.)

2.2.16 Raehoovi kui suvise kontserdi- ja etenduspaiga arendamine Pärnus on mitmekülgsemad võimalused kultuuri harrastamiseks ja kultuurist osasaamiseks. Varem kajastatud x KST Pärnu linna arengukava 2035 tegevuskava 2021-2025 (3.5.2.9.)

2.2.17 Uus 5 hoone (Gildi Maja) arendustööd, sh katuse renoveerimine Pärnus on mitmekülgsemad võimalused loomeettevõtluse arenguks. Varem kajastatud x ERA, KST Pärnu linna arengukava 2035 tegevuskava 2021-2025 (3.5.2.10.)

2.2.18 Manija muuseumi ehituse lõpetamine Manija muuseum pakub nii sise- kui välisturistidele võimalust tutvuda saare ajaloo ja kultuuripärandiga. Varem kajastatud x ERA, KST Pärnu linna arengukava 2035 tegevuskava 2021-2025 (3.5.2.14.)

2.2.19 Tõstamaa rahvamaja universaalsaali arendustööd (akustika, lavatehnika) Pärnus on mitmekülgsemad võimalused kultuuri harrastamiseks ja kultuurist osasaamiseks. Varem kajastatud x x KST Pärnu linna arengukava 2035 tegevuskava 2021-2025 (3.5.2.12.)

2.2.20 Külamajade renoveerimine Pärnus on mitmekülgsemad võimalused kultuuri harrastamiseks ja kultuurist osasaamiseks. Varem kajastatud x KST Pärnu linna arengukava 2035 tegevuskava 2021-2025 (3.5.2.15.)

2.2.21 Seljametsa rahvamaja renoveerimine Pärnus on mitmekülgsemad võimalused kultuuri harrastamiseks ja kultuurist osasaamiseks. Varem kajastatud x KST, TET Pärnu linna arengukava 2035 tegevuskava 2021-2025 (3.5.2.11.)


2.2.22 Pärnu Muuseumi teemapargi Vaeste Patuste Alevi rajamine Kirjandusklassikale põhinevas teemapargis eksponeeritakse töölisklassi olmet ja pärandit. Varem kajastatud x Pärnu Muuseum Pärnu linna arengukava 2035 tegevuskava 2021-2025 (3.5.2.16.)

TEGEVUSSUUND 2.3. Pärnu kui jätkusuutliku kultuuriturismi sihtkoha arendamine ja loomeettevõtluse soodustamine

2.3.1 Pärnus toimuvate üleriigilise ja rahvusvahelise ulatusega kultuurisündmuste majanduslike mõjude hindamine. Hinnatakse suuremate üleriigiliste või rahvusvaheliste sündmuste majanduslikku mõju Pärnule, sh mõju tööhõivele, maksulaekumisele ning linna kuvandile. Uus algatus x x x x x KST, AT

2.3.2 Pärnu regionaalse filmifondi käivitamine Pärnusse tulevad filmiprojektid jätavad kohalikku majandusse märkimisväärse panuse ning tõstavad Pärnu mainet. Uus algatus x KST

2.3.3 Pärnu klienditeekondade kaardistamine ja arendus ning kultuurimarsruutide väljatöötamine ja turundamine. Pärnus on välja töötatud atraktiivsed kultuuriteekonnad erinevatele sihtgruppidele. Varem kajastatud x x x x x x AT, TÜ Pärnu Kolledž KST Pärnu turismistrateegia 2025 (Eesmärk 2. Sihtkoha atraktiivsuse suurendamine)

2.3.4 Kultuuril ja loomemajanduse ettevõtete teenustel põhinevate turismitoodete ja teenuste väljaarendamine ning teenusarenduse koolituste läbiviimine. Pärnus luuakse kultuuritegijate, loomeettevõtjate ja turismikorraldajate koostöös uusi ja kvaliteetseid turismitooteid ja -teenuseid. Varem kajastatud x x x x x AT KST Pärnu linna arengukava 2035 tegevuskava 2021-2025 (4.1.2.6.), Pärnu turismistrateegia 2025 (Eesmärk 3. Sesoonsuse vähendamine)

2.3.5 Loomeettevõtlusinkubatsiooni ja koostöötamise ning kaugtöö võimaluste arendamine nii Pärnu linna loomeettevõtjatele kui ka väljaspoolt Pärnut ettevõtjatele. Loomeettevõtjatele pakutakse inkubatsiooni ja koolitusteenuseid, Pärnus on olemas ruumid koostöötamise ja kaugtöö võimaldamiseks loomeettevõtjatele. Varem kajastatud x x x AT, KST Pärnu linna arengukava 2035 tegevuskava 2021-2025 (4.1.3.4., 4.1.3.5., 4.1.3.6. ja 4.1.3.8.)

2.3.6 Arendushäkatonide või loometalgute läbiviimine kultuuri ja loomemajanduse valdkonna ideede väljatöötamiseks ja arendamiseks. Häkatonide või loometalgute toel aidatakse luua uusi ideid ning neid ideid ellu viia. Varem kajastatud x x x x x AT, KST TÜ Pärnu Kolledž, Pärnumaa Arenduskeskus Pärnu linna arengukava 2035 tegevuskava 2021-2025 (4.1.2.3.)

2.3.7 Pärnu linna loomemajanduse kaardistuse läbiviimine Pärnu linnal on detailne ülevaade tegutsevatest ettevõtetest, tööhõivest, käivetest, peamistest probleemidest ja võimalustest. Varem kajastatud x x AT, KST Pärnu linna arengukava 2035 tegevuskava 2021-2025 (4.1.2.2.)

2.3.8 Pärnu kui kultuuriturismi ja loova linna turundamine nii Eestis kui välisturgudel. Kultuur ja loovus on Pärnu siseriiklikus ja rahvusvahelises turunduses olulisel kohal. Varem kajastatud x x x x x x AT KST Pärnu turismistrateegia 2025 (Eesmärk 1. Külaliste arvu suurendamine ja piirkonna turismi taastumise tagamine)

2.3.9 Kultuurivaldkonna, sh festivalide korraldajate, loomekeskuste ning loomeettevõtjate koostöö ja infovahetuse soodustamine turismikorraldajatega. Kultuurikorraldajate, turismisektori ja linnaametnike koostöö ja infovahetus on regulaarne ja tulemuslik. Varem kajastatud x x x x x x AT KST Pärnu linna arengukava 2035 tegevuskava 2021-2025 (4.3. Infovahetuse toetamine ja piirkonnas paiknevate ettevõtete ühtsesse infovälja sidumine). Pärnu turismistrateegia 2025 (Eesmärk 5, alategevus: Turismiasjaliste ümarlaud)

2.3.10 Pärnu linnas tegutsevate loomeettevõtete loomise, arendamise ning rahvusvahelistumise soodustamine ettevõtlustoetuse, koolituste ja võrgustumise kaudu. Pärnus tekib juurde uusi ja konkurentsivõimelisi loomeettevõtteid, olemasolevad loomeettevõtjad on jätkusuutlikud, loomemajandus loob uusi töökohti. Varem kajastatud x x x x x x AT KST Pärnu linna arengukava 2035 tegevuskava 2021-2025 (4.1.3. Loome võimalusi innovaatiliste ja keskmisest kõrgema sissetulekuga töökohtade Pärnusse toomiseks, 4.1.3.5 Ettevõtluse inkubatsioonteenuse toetamine)

2.3.11 Pärnumaa ettevõtluse tugistruktuure, täiendusõppe- ja inkubatsioonikeskust ning ettevõtete demoala ühendava arengukiirendi loomine Arengukiirendi toetab uuenduslike loovate ideede ja loomeettevõtete arengut ning loomemajanduse ja teiste sektorite kokkuviimist. Varem kajastatud x x x x x x TÜ Pärnu Kolledž, Pärnumaa Arenduskeskus, AT KST Pärnu linna arengukava 2035 tegevuskava 2021-2025 (4.4.1.)

2.3.12 Teenusdisaini võimekuse tõstmine ja rakendamine Pärnu kultuuri- ja turismiteenuste arendamisel ning teenusdisaini konverentsi Playday läbiviimine Teadlikkus teenusdisaini rakendamise põhimõtetest on tõusnud, teenusdisaini põhimõtetega arvestatakse kultuuri- ja turismiteenuste arendamisel. Varem kajastatud x x x x x x AT, TÜ Pärnu Kolledž KST Pärnu linna arengukava 2035 tegevuskava 2021-2025 (4.4.5.)


EESMÄRK 3. Pärnus on kultuuril ja loovusel oluline roll inimeste ja linna arengus

TEGEVUSSUUND 3.1. Kultuuri kättesaadavuse parandamine kogu elukaare ulatuses

3.1.1 Kultuuriteenustega rahulolu uurimine Pärnu elanike hulgas ning inimeste kultuurialaste ootuste ja vajaduste väljaselgitamine. Linnaelanike rahulolu-uuringu raames kogutakse informatsiooni elanike ootuste ja vajaduste kohta seoses kultuuripakkumisega, mis omakorda on sisendiks kultuurivaldkonna otsuste langetamisel. Uus algatus x x x KST, TÜ Pärnu Kolledž Pärnu linna arengukava 2035 tegevuskava 2021-2025 (2.2.1.2.)

3.1.2 Kultuuri kättesaadavuse parandamine erivajadustega inimestele, sh kultuuritaristu ja - sündmuste ligipääsetavus ning eriprogrammide pakkumine, erivajadustega inimeste kaasamine protsessidesse. Kõik kultuuriasutused ning linnas korraldatavad sündmused arvestavad oma tegevused erivajadustega inimestega, kultuur on erivajadustega inimestele hõlpsasti ligipääsetav. Varem kajastatud x x x x x x KST Pärnu linna sotsiaalhoolekande arengukava aastani 2025 (eesmärk 4: Pärnu linn on turvaline ja tervist toetav elupaik)

3.1.3 Kaasava disaini (universaaldisaini) põhimõtete rakendamine linnaruumi arendamisel ning kultuuriteenuste pakkumisel. Kõikide linnaruumi arendusprojektide elluviimisel ning kultuurivaldkonna teenuste arendamisel lähtutakse kaasava disaini põhimõtetest. Varem kajastatud x x x x x x PLO, AT KST Pärnu linna arengukava 2035 tegevuskava 2021-2025 (2.1.5.)

3.1.4 Laste- ja noorte huvitegevuse toetamine ning huvihariduse võimaluste laiendamine. Lastel ja noortel on Pärnus mitmekülgsed ja kättesaadavad võimalused huvihariduses osalemiseks. Varem kajastatud x x x x x x HO KST Pärnu linna arengukava 2035 tegevuskava 2021-2025 (6.1.2.1. ja 6.1.2.2.)

3.1.5 Noorte kaasamine linnaruumi planeerimisse. Noorsootöö võimaluste suurendamine linnaruumis ja osavallakeskustes noorte turvaliseks vaba aja veetmiseks. Noored on linnaruumi planeerimisse kaasatud. Linnaruumis on loodud mitmekesised vaba aja veetmise võimalused. Varem kajastatud x x x x x x HO KST Pärnu linna haridus- ja noortevaldkonna strateegia 2021–2035 (Peaeesmärk 1, alaeesmärk 1)

3.1.6 Eakatele suunatud kultuuritegevuse ning põlvkondadevaheliste algatuste toetamine. Eakatel on loodud mitmekülgsed võimalused kultuuritegevustes osalemiseks ja kultuurist osasaamiseks, kultuuril on positiivne mõju inimeste vaimsele ja füüsilisele tervisele. Varem kajastatud x x x x x x HO KST Pärnu linna sotsiaalhoolekande arengukava aastani 2025 (eesmärk 4.3: Eakad on kaasatud ja sotsiaalselt aktiivsed)

3.1.7 Vähemusrahvuste ja teistest riikidest pärit elanike lõimimise toetamine kultuuritegevustes osalemise kaudu, sh teise emakeelega õppijate ja nende perede toetamine õppeprotsessi raames ühise kultuuri- ja väärtusruumi kujundamisel. Kultuur toetab Pärnus elavate vähemusrahvuste esindajate sujuvat lõimumist Eesti keele- ja kultuuriruumi ning aitab kaasa kiirele ühiskonda sulandumisele. Varem kajastatud x x x x x x HO KST, Pärnu kultuuriasutused ja - organisatsioonid Pärnu linna haridus- ja noortevaldkonna strateegia 2021–2035 (Peaeesmärk 2, alaeesmärk 5)


TEGEVUSSUUND 3.2. Kultuuri ja loovust toetava elukeskkonna arendamine

3.2.1 Pärnu linnas viidasüsteemi arendamine, oluliste kultuuriobjektide ja kultuuriväärtuslike hoonete esiletõstmine ning valgustamine linnaruumis. Kultuur on Pärnu linnaruumis hästi nähtav ja leitav, mis võimaldab lihtsat orienteerumist nii kohalikele kui külalistele. Varem kajastatud x PLO, AT KST Pärnu linna arengukava 2035 tegevuskava 2021-2025 (4.2.1.1.)

3.2.2 Linna parkide ja rohe- ning puhkealade arendamine ja rekonstrueerimine, sh linnaosade kogukonnaaedade arendamine, Audru mõisapargi rekonstrueerimine, parkide mänguväljakute rajamine ja arendamine, valgustuse parandamine. Paraneb Pärnu elukeskkond, luuakse juurde kvaliteetseid vaba aja veetmise võimalusi ning paranevad võimalused parkides kultuuritegevuste harrastamiseks. Varem kajastatud x x x x x x LHKT KST Pärnu linna arengukava 2035 tegevuskava 2021-2025 (1.1.2)

3.2.3 Ajalooliselt väärtusliku kesklinna ja piirkondlike keskuste ruumiline arendamine, sh Audru, Paikuse ja Tõstamaa keskväljakute arendamine, Pärnu jõe kallaste atraktiivsemaks muutmine ja kasutuselevõtt, Pärnu rannaala arendamine. Kvaliteetsete ruumiotsuste toel on nii Pärnu kesklinna kui osavaldade keskuste linnaruumi areng vastutustundlik ning elukeskkonda rikastav. Varem kajastatud x x x x x x LHKT, TET KST Pärnu linna arengukava 2035 tegevuskava 2021-2025 (2.1.1., 2.1.2., 2.1.3. ja 2.1.4.)

3.2.4 Kultuuriväärtuslike hoonete renoveerimise toetamine, miljööala arendamine ning Pärnu jaoks oluliste inimeste mälestuse jäädvustamine linnaruumis. Pärnus on säilinud ajalooline linnaruum ning Pärnu jaoks olulised isikud ja paigad on tähistatud. Varem kajastatud x x x x x x PLO, KST, TET Pärnu linna arengukava 2035 tegevuskava 2021-2025 (2.1.6.)

3.2.5 Pärnu linnaruumi rikastamine kunstiga. Eri kunstivormide abil on Pärnu linnaruum mitmekülgsem, atraktiivsem ja vaheldusrikkam. Varem kajastatud x x x x x x AT, KST, PLO, LHKT Pärnu linna arengukava 2035 tegevuskava 2021-2025 (4.1.1.2.)