Pärnu Wiki
Advertisement
KAVAND
Täna on 17. september 2021


PÄRNU LINNAVOLIKOGU

M Ä Ä R U S

Pärnu

XX.XX.XXXX määrus nr XXX


Pärnu linna eelarvest kultuuriühingutele ning avatud kultuurikeskustele tegevustoetuse andmise kord

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 alusel.


1. peatükk Üldsätted[]

§ 1. Määruse reguleerimisala[]

Käesoleva määrusega kehtestatakse Pärnu linna eelarvest Pärnu linna haldusterritooriumil registreeritud ja tegutsevatele kultuuriühingutele ja avatud kultuurikeskustele tegevustoetuse (edaspidi toetus) taotlemise, taotluste läbivaatamise, toetuse andmise ja toetuse kasutamise üle järelevalve teostamise kord.


§ 2. Mõisted[]

Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:

1) kultuuriühing – mittetulundusühing, sihtasutus või muu juriidiline isik, mille põhitegevus on kultuurialase tegevuse korraldamine;

2) avatud kultuurikeskus – juriidiline isik, mille üks põhikirjalistest tegevustest on tegutsemine avatud kultuuritöö põhimõttel;

3) avatud kultuuritöö – ilma kindla osalejaskonnata läbiviidav kultuuritöö, mis on suunatud omaalgatuse toetamisele ning erinevate tegevuste läbiviimiseks vajalike tingimuste loomisele;

4) kollektiiv – kultuuriühingus tegutsev huvigrupp;

5) tegevuses osaleja – kultuuriühingus tegutseva kollektiivi tegevuses regulaarselt osalev isik;

6) valdkonna suurüritus – kohalikul, riiklikul ning rahvusvahelisel tasandil korraldatav kontsert, etendus, näitus, konkurss, festival, võistlus, ülevaatus või muu üritus;

7) saavutustoetus – toetus, mida Pärnu linn annab kultuuriühingule, mis on aktiivselt osalenud oma valdkonna suurüritustel ja ise üritusi korraldanud ja/või mille koosseisus tegutsev kollektiiv on saavutanud silmapaistvaid tulemusi üleriigilistel või rahvusvahelistel konkurssidel, võistlustel ja festivalidel;

8) pearaha – toetus, mida Pärnu linn annab kultuuriühingule tegevuse korraldamise kulude katmiseks ühe käesolevas määruses toodud tingimustele vastava isiku kohta;

9) ekspertkomisjon – erinevate kultuurivaldkondade esindajatest koosnev 7-9 liikmeline komisjon;

10) õppeasutus – haridusasutus, kus toimub õpetamine ja õppimine vastavalt õppekavale (põhikool, gümnaasium, kutseõppasutus, rakenduskõrgkool, ülikool, huvialakool, koolieelne lasteasutus, täienduskoolituse asutus).

§ 3. Toetuse andmise eesmärk[]

Käesoleva määruse alusel toetuse andmise eesmärgiks on arendada kultuurialast tegevust Pärnu linnas kultuuriühingute ning avatud kultuurikeskuste tegevuse toetamise kaudu.2. peatükk Toetused[]

§ 4. Kultuuriühingute toetus[]

(1) Toetust antakse kollektiividele, mis tegutsevad kujutava või rakenduskunsti, lavakujunduse, audiovisuaalse kunsti, lavakunsti, kirjanduse, muusika, arhitektuuri või rahvakultuuri (koorimuusika, puhkpillimuusika, rahvamuusika, rahvatants, folkloor, harrastusteater, harrastuskunst, käsitöö) valdkonnas, mis on aktiivselt tegutsenud Pärnu linnas taotluse esitamise tähtajale eelnenud 12 kuu jooksul ning mille tegevus toimub vähemalt 9 kuul aastas 1 kord nädalas.

(2) Pearaha antakse tegevuse korraldamiseks kollektiivile tegevuses osaleja kohta. Tegevuses osaleja elukohaks peab rahvastikuregistris olema märgitud Pärnu linn.

(3) Toetus koosneb pearahast, millele lisandub saavutustoetus, kui toetuse saaja vastab käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 toodud tingimustele.

(4) Saavutustoetuse eraldamisel võetakse arvesse järgmiseid kriteeriume:

1) kollektiiv on osalenud oma valdkonna suurüritustel ja ise üritusi korraldanud;

2) kollektiiv on saavutanud silmapaistvaid tulemusi üleriigilistel või rahvusvahelistel konkurssidel, võistlustel, ülevaatustel ja festivalidel;

3) kollektiivi juhtidest vähemalt 50% omab erialast kõrgharidust.

(5) Toetust ei maksta kollektiivile, mis tegutseb õppeasutuse tunniplaanis ettenähtud tegevuse raames.


§ 5. Avatud kultuurikeskuste toetus[]

(1) Toetust antakse juriidilistele isikutele, mis on avatud kultuuritöö põhimõttel tegutsenud Pärnu linnas vähemalt 1 aasta.

(2) Toetus on ette nähtud avatud kultuurikeskuse haldamisel või omandis oleva hoone ja ruumide majandamiskulude (küte, elekter, vesi, kanalisatsioon) osaliseks katmiseks, avalike teenuste pakkumise, keskuse töötajate personalikulude ning vahendite soetamise kulude osaliseks katmiseks.

(3) Toetuse eraldamisel võetakse arvesse järgmised kriteeriumid:

1) kultuurikeskus on nädalas avatud 30 tundi kokku vähemalt 5 päeval nädalas ning 10 kuud aastas;

2) kultuurikeskuse ruume kasutab vähemalt 5 erinevat kollektiivi;

3) kultuurikeskuse avatud kultuuritegevuseks kasutatav pind on suurem kui 110 m²;

4) kultuurikeskuses on loodud keskust administreeriva töötaja töökoht.


§ 6. Toetuse arvutamine[]

Toetuste suuruse määramise aluseks on Pärnu Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) poolt kinnitatud kultuuriühingutele ja avatud kultuurikeskustele tegevustoetuse arvutamise juhend.3. peatükk Toetuse taotlemine ja menetlus[]

§ 7. Toetuse taotlus[]

(1) Käesolevas määruses sätestatud toetuse taotlemise aluseks on vormikohane taotlus, mis esitatakse Pärnu Linnavalitsuse kultuuriosakonnale (edaspidi kultuuriosakond) iga aasta 15. septembriks. Taotluse allkirjastab taotleja või tema poolt volitatud isik. Toetus eraldatakse järgmiseks kalendriaastaks.

(2) Kultuuriühingule toetuse taotlemisel esitab kultuuriühing kultuuriosakonnale hiljemalt 1. oktoobriks kultuuriühingu koosseisu kuuluvate kollektiivide tegevuses osalejate vormikohased nimekirjad, koos ühingu kollektiivi liikmete sünnikuupäevade ning elukohaandmetega nii paberkandjal kui elektroonilisel kujul

(3) Toetuse taotluse vormi kinnitab linnavalitsus. Taotluse vorm avalikustatakse Pärnu linna veebilehel www.parnu.ee. Info taotluse esitamise võimaluse kohta avalikustab kultuuriosakond kohalikus meedias 1 kuu enne taotluse esitamise tähtaega.

(4) Toetuse taotluses märgitakse:

1) taotleja andmed;

2) taotletava toetuse kasutamise otstarve ja põhjendus;

3) taotletava toetuse suurus kokku, eeldatav tegevuses osalejate arv ja kultuuriühingu tegevusvaldkond.

(5) Kultuuriühingule toetuse taotlusele lisatakse järgmised dokumendid:

1) registri registrikaardi koopia;

2) järgmise aasta eelarveprojekt;

3) andmed tegutsemiskoha ja -aja kohta;

4) järgneva kalendriaasta tegevuskava ja korraldatavate ürituste kalenderplaan;

5) kollektiivide juhtide erialast haridust ning seotust konkreetse kollektiiviga tõendavate dokumentide koopiad;

6) ülevaade jooksva kalendriaasta tegevustest ja erisaavutustest.

(6) Avatud kultuurikeskusele toetuse taotlusele lisatakse järgmised dokumendid:

1) registri registrikaardi koopia;

2) põhikirja koopia;

3) järgmise aasta eelarveprojekt;

4) järgneva kalendriaasta tegevuskava ja korraldatavate ürituste kalenderplaan;

5) andmed tegutsemiskoha kohta, millele on lisatud kasutatava hoone või ruumide omandiõigust tõendava dokumendi koopia või koopia üürilepingust või muust kasutusõigust tõendavast dokumendist;

6) andmed kultuurikeskuse eeldatavate personali- ja majandamiskulude kohta taotluse esitamise aastale järgneval kalendriaastal;

7) andmed kultuurikeskuses lepingu alusel või vabatahtlikuna töötavate töötajate arvu ja kvalifikatsiooni kohta;

8) koopia Tervisekaitseinspektsiooni poolt kultuurikeskuse ruumide kasutamiseks antud loast;

9) Maksu- ja Tolliameti tõend taotlejal maksuvõlgnevuste puudumise kohta;


§ 8. Taotluse menetlemine[]

(1) Kultuuriosakond kontrollib ühe kuu jooksul esitatud dokumentide vastavust ja õigsust.

(2) Taotlust menetleval ametnikul on vajaduse korral õigus ja kohustus hankida lisainformatsiooni ja nõuda taotlejalt täiendavaid andmeid.

(3) Taotluses või sellele lisatavates nõutavates dokumentides esinevatest puudustest informeerib kultuuriosakond taotlejat ning annab puuduste kõrvaldamiseks aega 10 tööpäeva. Juhul kui taotleja jätab puudused kõrvaldamata, lõpetatakse taotluse menetlus.

(4) Kultuuriosakond esitab saavutustoetuse taotlused ekspertkomisjonile hinnangu andmiseks. Komisjoni koosseisu kinnitab linnavalitsus.4. peatükk Toetuse eraldamine ja järelevalve[]

§ 9. Toetuse eraldamine[]

(1) Toetuse eraldamise ja toetuse suuruse otsustab linnavalitsus korraldusega kultuuriosakonna ettepanekul hiljemalt 2 kuu jooksul pärast Pärnu linna eelarve vastuvõtmist Pärnu Linnavolikogu poolt.

(2) Kultuuriosakond teavitab taotlejaid, kelle taotlus jäi rahuldamata, taotluse mitterahuldamisest 10 tööpäeva jooksul käeoleva paragrahvi 1. lõikes nimetatud korralduse vastuvõtmisest.


§ 10. Lepingu sõlmimine[]

(1) Kultuuriosakond sõlmib toetuse saajaga lepingu toetuse sihtotstarbelise kasutamise kohta.

(2) Kultuuriosakond esitab 1 kuu jooksul toetuse eraldamise korralduse vastuvõtmisest lepingu taotlejale allkirjastamiseks.

(3) Lepingus sätestatakse:

1) toetuse suurus ja sihtotstarve;

2) toetuse ülekandmise tingimused ja tähtaeg;

3) poolte õigused ja kohustused;

4) toetuse aruande esitamise aega ja kord;

5) vastutus lepingu rikkumise korral;

6) muud lepingus olulised tingimused.


§ 11. Aruandlus[]

(1) Toetuse saaja on kohustatud toetuse saamise aastale järgneva aasta 1. veebruariks esitama kultuuriosakonnale vormikohase aruande toetuse kasutamise kohta. Toetuse kasutamise aruande vormi kinnitab linnavalitsus.

(2) Kontrolli toetuse kasutamise sihipärasuse üle teostab kultuuriosakond. Kultuuriosakonnal on õigus nõuda toetuse kasutamise aruande juurde kuludokumentide koopiaid ja seletusi.


§ 12. Järelevalve[]

(1) Järelevalvet toetuse sihipärase kasutamise üle teostab kultuuriosakond;

(2) Järelevalve käigus avastatud lepingu tingimuste rikkumise korral on kultuuriosakonna õigus leping lõpetada ja nõuda makstud toetus tagasi kui:

1) kollektiiv või avatud kultuurikeskus on oma tegevuse lõpetanud enne selle kalendriaasta lõppu, milleks toetus eraldati;

2) muudel lepingus sätestatud juhtudel.5. peatükk Lõppsätted[]

§ 13. Varasema määruse kehtetuks tunnistamine[]

Kehtetuks tunnistatakse Pärnu Linnavolikogu 19. juuni 2007 määrus nr 19 “Pärnu linna eelarvest kultuuriühingutele ning avatud kultuurikeskustele tegevustoetuse andmise kord”.


§ 14. Määruse jõustumine[]

Määrus jõustub XX.XX.XXXX.

XXX XXX

Volikogu esimees


Vaata ka[]

Advertisement