Pärnu Wiki
Advertisement

Arutlemisel seisuga 18. oktoober 2021Reformierakonna kultuuripoliitika eesmärk Pärnus on tagada kultuuri loojale ja tarbijale vaba ja loominguline keskkond ning aidata sellega kaasa Pärnu linna arengule.

Reformierakond seisab võrdsete võimaluste eest ning tunnustab kõiki Pärnus tegutsevaid kultuuriloojaid ja -vahendajaid omandi- ja organisatsioonilisest vormist sõltumata.

Kultuurielu jõulisuse tagamiseks Pärnu linnas lähtub Reformierakond järgmistest põhimõtetest:

1. Linna kultuurieelarve vahendite suunamine eelkõige professionaalkultuuri, sealjuures eelkõige pärnu loovisikute tegevuse toetamiseks. Harrastuskultuuri toetamise seniseid põhimõtteid ei muudeta. Kommertskultuuri toetatakse ettevõtlustoetuste meetmete kaudu. Massiüritusi toetatakse linna kultuurieelarvest proportsioonis nende kultuuriprogrammi kvaliteediga.

 • Võtame suuna sellele, et linnaeelarveliste kultuuriorganisatsioonide töö tulemuslikkust hinnatakse eelkõige nende panuse järgi pärnu loovisikute loomingulise töö tugistruktuurina.
 • Kehtestame reegli, et linnaeelarveliste kultuuriorganisatsioonide töökohtade täitmiseks korraldatakse regulaarselt konkurssvalimisi.
 • Kehtestame reegli, et linna kultuurieelarve vahendeid jagatakse eelkõige avalike taotlusvoorude kaudu.

2. Kultuurile mõeldud rahaeraldiste suurendamine ja stabiilsusmehhanism.

 • Suurendame kultuurile suunatavat raha, taotledes juba linnaeelarve tasandil lisavahendeid nii riigi kui ka Euroopa Liidu kultuuriprogrammidest.

3. Loovisikute, loomeliitude ja muude valdkondlike ühenduste kaasamine partneritena.

 • Lisame vahendeid professionaalse loomingu ergutamiseks mõeldud Pärnu loomestipendiumi meetmesse.
 • Loome tegevustoetuse meetme eraõiguslikele professionaalsetele kultuurikollektiividele.
 • Loome eraõigusliku kultuuritegevuse stimuleerimiseks linna infrastruktuuritoetuse meetme.

4. Rahvusvahelisel tasemel kultuuri kättesaadavuse parandamine Pärnus.

 • Toetame pärnakate initsiatiivil toimuvate rahvusvaheliste koostööprojektide läbiviimist Pärnus.

5. Kultuuriehitiste ja -rajatiste püstitamine ning loovust ja loovat tööd edendava infrastruktuuri arendamine.

Näiteks
 • Toetame Pärnu loovlinnaku väljaarendamist rahvusvaheliseks kultuurikeskuseks.
 • Toetame kujutava kunsti eksponeerimiseks ja säilitamiseks uue hoone ehitamist Pärnusse.
 • Toetame Vallikääru lava abihoone ehitamist.
 • Toetame Läänemere Kunstisadama väljaarendamist.
 • Toetame avatud kultuurikeskuste väljaarendamist Pärnu linnaosades.

6. Pärnu kultuuri ekspordi edendamine ja Pärnu tutvustamine maailmas kultuuri abil.

 • Toetame välismaal toimuvaid pärnu kultuurielu saavutusi tutvustavaid rahvusvahelise kõlapinnaga suurüritusi.
 • Loome meetme kultuuri- ja turismivaldkonna koostöös Pärnut ja pärnu kultuuri tutvustavate ühisturundusprojektide elluviimiseks, tagades neile riigi ja Euroopa Liidu raha taotlemisel linnapoolse osarahastamise.
 • Kaasame Pärnu kultuuri ekspordi edendamisel aktiivselt Eesti diplomaatilist võimekust ning teeme koostööd teiste Euroopa Liidu riikide välisteenistustega.

7. Kultuurivaldkonna tihe seos haridusvaldkonnaga.

 • Toetame kaunite kunstide alaste senisest kõrgemate koolitustasemete arendamist Pärnus.
 • Stimuleerime hariduse ja harrastuskultuuri valdkonnas töötavate loovisikute loomingulist tegevust.
 • Peame oluliseks, et üldhariduskooli õppetöö raames saaksid lapsed avatud uste ja töövarjuks olemise kaudu isiklikult tutvuda võimalikult paljude kultuurivaldkondade (teater, muusika, kujutav kunst, film, arhitektuur, kirjandus, digitaalkultuur, kultuuripärand) ja nendes valdkondades tegutsevate loovisikutega.

8. Pärnu linna kultuurilise palge mitmekesistamine.

 • Toetame loovisikute rahvusvaheliste residentuuriprogrammide käivitamist Pärnus.
 • Toetame pärnu loovisikute osalemist rahvusvahelistes residentuurides üle maailma.

9. Muinsuste ja kultuuripärandi tutvustamine, kaitsmine ning hoidmine.

 • Toetame abiprogrammidega muinsuskaitseliste objektide ja muu ainelise kultuuripärandi reeglitekohast renoveerimist.
 • Toetame oluliste Pärnu kultuuritegelaste mälestuse jäädvustamist nii linnaruumis kui ka trüki- ja digitaalmeedias.

10. Loomemajanduse arendamine osana Pärnu majanduskeskkonnast.

 • Toetame pärnu loovisikute ja ettevõtjate koostööprojekte, mille eesmärgiks on arendada kauneid kunste ja majandust siduvaid õppekavu, rajada loomekeskusi, korraldada kultuurimänedžeride koolitamist ja muid tegevusi, mis asuvad kultuuri, ettevõtluse, teadusliku innovatsiooni, hariduse ja turismi kokkupuutepunktides.
 • Toetame ettevõtluse aluste õpetamist loovisikutele ja kultuurierialade õpilastele.
 • Toetame kultuuriteooria õpetamist majanduserialade õpilastele.
 • Toetame kultuuri- ja turismivaldkonna koostööprojekte, mis suurendavad Pärnut külastavate turistide arvu väljaspool suvist kõrghooaega.

Alusdokumendid[]

Arutelud[]

Advertisement